آرای هیأت تخصصی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_nht where pstatusid=1 and (1=1 ) order by erja_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount;
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبه شماره 313 مورخ 14/4/97 دایر بر اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی و خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری
ابطال ردیف سوم تعرفه شماره 4، تعرفه شماره 3 (انباری و در همکف) و تبصره 11 و 13، تبصره 2 تعرفه شماره 17
ابطال تعرفه های 2-1 ، 2-5 ، 2-6 مصوبه سال 1398 شورای اسلامی شهر صدرا   
ابطال عوارض تفکیکی مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره های 1- 28/110/654 – 22/2/87 و 2- 28/110/1984 – 16/5/87 و 3- 28/88/4115 – 3/11/88 و 4- 28/92/1176 – 15/5/92 
ابطال فصل بیست و سوم (خدمات ایمنی و آتش نشانی) ، فصل بیست و نهم (عوارض ایجاد درب اضافه) ، فصل سی و پنجم (آیین نامه نحوه نصب تابلو) سال 98
ابطال فصل بیست و سوم (خدمات ایمنی و آتش نشانی) ، فصل بیست و نهم (عوارض ایجاد درب اضافه) ، فصل سی و پنجم (آیین نامه نحوه نصب تابلو) سال 98
ابطال مصوبه شماره 46688/96/4 – 29/3/96 و نامه شماره 17345/98/5 – 13/9/98
ابطال بند 8-6 مصوبه شورای اسلامی بروجرد در سال 97 و 98 در خصوص عوارض محلی تابلوهای معرف محل استقرار
 ابطال مصوبه شماره 5/98/19027/ش-98/10/3 شورای اسلامی شهر مشهد
ابطال تعرفه 6-8 عوارض محلی سال 97 و 98 شورای اسلامی بروجرد درخصوص عوارض تابلو
1 - 10 of 2665