بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ممانعت دیوان عدالت اداری از ممانعت تحصیل 100% رایگان مدد جویان کمیته امداد از طرف هیأت وزیران

با ابطال مصوبه هیأت وزیران تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همچنان بصورت 100% رایگان ادامه خواهد داشت و در حد اعتبارات تخصیص یافته نمی باشد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 3 آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور  هیأت وزیران مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رایگان است و قید " در حد اعتبارات تخصیصی" مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده است در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و ابطال شد.

شاکی در دادخواست خود مدعی شده است که ، قید "در حد اعتبارات تخصیص یافته" موجود در ماده 3 آئین نامه اجرایی بند ( الف) تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور مخالف بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بوده، چون مطابق مفاد ماده قانونی مرقوم،تحصیل مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رایگان بوده و نیز قید مزبور با تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 مغایرت دارد و در واقع قید " در حد اعتبارات تخصیص یافته" از این حیث که اطلاق مواد قانونی فوق الاشعار را مقید نموده ،خلاف قانون و قابل ابطال است.

از سوی دیگر علیرغم اینکه نسخه دوم دادخواست به طرف شکایت ابلاغ گردیده است، لایحه دفاعیه ای در خصوص مورد واصل نشده است.

این موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با تأیید نظر هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی و با این استدلال که صرف نظر از اینکه ماده 3 آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 15 قانون بودجه  سال 94 ناظر بر قانون بودجه سال 94 بوده و از طرفی شاکی درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را ننموده است، با توجه به اطلاق بند (ک) ماده 20 قانون پنجم توسعه مبنی بر اینکه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، رایگان است مقید نمودن اطلاق مذکور در ماده 3 آئین نامه اجرایی درخواستی شاکی به قید "در حد اعتبارات تخصیصی "مخالف اطلاق ماده قانونی یاد شده بوده و قابل ابطال می باشد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف