بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
آگهی فراخوان مناقصه:
مناقصه عمومی خدمات عمومی و نظافتی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در نظر دارد خدمات عمومی و نظافتی ساختمان مورد استفاده خود را در سال 1396 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای مجوز و مستقر در شهر تهران واگذار نماید.

آگهی فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه 248/182490/200

 

دیوان عدالت اداری در نظر دارد خدمات عمومی و نظافتی ساختمان مورد استفاده خود را در سال 1396 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های دارای مجوز و تائیدیه صلاحیت خدمات عمومی و نظافتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر در شهر تهران واگذار نماید.

مهلت و محل چگونگی دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1395/11/23 لغایت روز شنبه مورخ 1395/11/30 در ساعات اداری (8 الی 15) با ارائه معرفی نامه کتبی و کارت شناسائی معتبر به نشانی: تهران - بزرگراه ستاری شمال - خیابان مخبری- تقاطع ایران زمین- دیوان عدالت اداری - اداره کل پشتیبانی و رفاه

ضمناً ارائه فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب 108/14 یا شناسه شانزده رقمی (4001000901001082) خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران جهت دریافت اسناد مناقصه الزامی می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 3/300/000/000 ریال به یکی از طریق ذیل:

1-واریز به حساب شماره 4001013006374346 به نام تمرکز وجوه سپرده دیوان عدالت اداری نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

2-ارائه ضمانت نامه بانکی به مدت 4 ماه اعتبار به شرح فرم نمونه (ارائه شده در اسناد مناقصات)

مهلت و محل تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1395/12/11 در محل آدرس فوق

زمان و محل بازگشایی و قرائت پاکت: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/12/15 در محل اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی دیوان عدالت اداری

توجه:

شرکت هایی که محل دفتر مرکزی آنها در تهران می باشد مجاز به شرکت در مناقصه هستند.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در فراخوان واصل شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

جلسه توضیح اسناد(موضوع ماده 17 قانون برگزاری مناقصات) در روز یکشنبه 1395/12/08 ساعت 10 صبح در محل اداره کل پشتیبانی و رفاه دیوان عدالت اداری برگزار می گردد.

ضمناً کلیه هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس جهت پاسخگوئی به سوالات و کسب اطلاعات بیشتر  7-46044036

دبیرخانه کمیسیون مناقصات دیوان عدالت اداری

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف