بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
عناوین پیشنهادی موضوعات پایان نامه برای مقاطع ارشد و دکتری
موضوعات پایان نامه برای مقاطع ارشد و دکتری

عناوین پیشنهادی موضوعات پایان نامه برای مقاطع ارشد و دکتری

1-نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تحقق سیاست های حمایت از تولید ورفع موانع آن

2-تحلیل وبررسی نقش دیوان عدالت اداری در تضمین وتوسعه ی حقوق اقلیت ها

3-بررسی و نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

4- تحلیل وبررسی  رسیدگی الکترونیک در دیوان عدالت اداری

5  -تحلیلی بر حمایت وتضمین نسل های حقوق بشری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

6-  تحلیل و بررسی آرای صادره از هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

7- تحلیل و بررسی آرای کمیته ی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور در رویه ی قضایی دیوان عدالت

8- بررسی موانع اجرای احکام دیوان عدالت اداری ( بایدها ونبایدها )

9- بازنشستگی پیش از موعد مشمولین سازمان تامین اجتماعی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

10- تحلیل و بررسی مالکیت معنوی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

11- نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری و مقابله با فساد اداری

12- تحلیل و بررسی قواعد و اصول حاکم بر تراکم ساختمانی با نگرشی بر آرای دیوان عدالت اداری

13- بررسی سیطره حمایت از حق مالکیت مستند به قاعده «ید» با رویکردی بر آرای دیوان عدالت اداری

14- نقش آراء دیوان عدالت اداری در حمایت از آبهای زیرزمینی

15-  نقد وبررسی قانون حفاظت در برابر اشعه در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

16- تحلیل قواعد و اصول حاکم بر صدور و تمدید پروانه ساختمانی و تمدید آن در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

17- بررسی و تحلیل اصول حاکم بر احراز وقوع تخلف در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

18- بررسی قواعد حاکم بر تفکیک اراضی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

19- برسی تطبیقی اصل برابری ومنع تبعیض ناروا در حقوق ایران وسایر کشورها با رویکردی بر آرای دیوان عدالت اداری

20- بررسی نظام حقوقی بازنشستگی در دستگاههایی اجرایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

21- بررسی و تحلیل حقوق استخدامی ایثارگران در دستگاههای اجرایی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

22- بررسی و آسیب شناسی ضمانت اجرای  احکام آراء صادره از دیوان عدالت اداری

23- تحلیل و بررسی مقررات بازنشستگی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

24- تحلیل و بررسی اصول و قواعد حاکم بر مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

25- بررسی حدود و صلاحیت کمیسیون های نظارت بر امور صنفی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

26- تحلیل و بررسی دعاوی مربوط به دفاتر اسناد رسمی در دیوان عدالت اداری

27- تحلیل و بررسی دعاوی مربوط به فعالیت های صنفی در حوزه پزشکی، دارویی و امور بهداشتی در دیوان عدالت اداری

28- بررسی نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در ارتقا و گسترش حقوق شهروندی

29- بررسی اصول و قواعد حاکم بر حدود وظایف و اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

30- بررسی نقش آراء دیوان عدالت اداری درتوسعه و حفاظت از محیط زیست

31- تحلیل و بررسی دعاوی مربوط به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

32- تحلیل و بررسی دعاوی مربوط به مناطق آزاد تجاری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری 

33- تحلیل و بررسی دعاوی مربوط به تعیین تعرفه های و بهای کالاها و خدمات عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

34- تحلیل و بررسی سلب مالکیت خصوصی  به لحاظ منافع عمومی  در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

35-تحلیل  وبررسی جایگاه دیوان عدالت درتضمین حفاظت از منابع طبیعی  

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف