بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دیوان عدالت اداری :
هرگونه جابجایی یا تغییر کاربری در قطعات و حریم گلزار شهدا که مستلزم تصرف و خسارت باشد ممنوع است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه جابجایی یا تغییر کاربری در قطعات و حریم گلزار شهدا که مستلزم تصرف و خسارت باشد را ممنوع دانست

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تصویب نامه شماره 120660/ت 50572 ه مورخ 14/10/93 هیات وزیران)، ابطال شد. در ماده 5  آیین نامه مذکور آمده است: « هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیر شهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان پذیرر است.» و در ماده 6 آیین نامه مذکور نیز مقرر می دارد: « بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا اقدام نماید.» باتوجه به اینکه شورای نگهبان اطلاق مواد 5 و 6 آیین نامه مذکور را نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مومنین و مواردی از این قبیل شود را خلاف موازین شرع اعلام کرده است، لذا هیات عمومی دیوان عدالت، با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مواد 5و 6 آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مومنین و مواردی از این قبیل شود را خلاف موازین شرع و قابل ابطال دانست.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف