بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
الزام به برقراری مستمری بازماندگان نوادگان اناث با پدر بزرگ مشمول قانون کار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، الزام تامین اجتماعی به برقراری مستمری برای بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ مشمول قانون کار را صادر و اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول یا عدم شمول مستمری پدربزرگ مشمول قانون کار بر نوادگان اناث طبق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338/9/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 63/10/2 و ماده 9 آییین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 64/4/2، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد، با استناد به اینکه اولا مطابق با اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و طبق اصل 29 قانون مذکور، برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی بوده و دولت موظف است طبق قوانین، خدمات و حمایت های مالی مربوطه را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

ثانیا با توجه به بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمند مصوب 1338/9/28 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث(مصوب 63/10/2 و اصلاحی 79/2/13) که بیان می دارد حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمان های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تامین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می باشد و این قانون، موخر و حاکم بر بند 2 ماده 81 و 82 قانون تامین اجتماعی مصوب (54/4/3) که مستمری بازماندگان را بدون ذکر نوادگان اناث صرفا متعلق به فرزندان دانسته است، می باشد و بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب (91/12/1) نیز که مقرر می دارد فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند، موید این موضوع است، علیهذا با توجه به اینکه مواد قانونی مذکور تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی را به طور مطلق بیان کرده و پدربزرگ شکات در ما نحن فیه مشمول قانون کار، شاغل غیر دولتی و مشمول قانون تامین اجتماعی بوده اند، بنابراین مشارالیهم با توجه به نداشتن شوهر و شغل، مستحق بهره مندی از مستمری بازماندگان پدربزرگ خود خواهند بود.

و در نهایت با توجه به بند 9 اصل سوم قانون اساسی که دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است، بهره مندی نوادگان اناث آن دسته از مشمولین قانون تامین اجتماعی که کارمند دولت محسوب می شوند و عدم بهره مندی نوادگان اناث شاغلین غیردولتی مشمول قانون مذکور، از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مالا نوادگان اناث تمامی مشمولین قانون یاد شده می بایست مستحق دریافت مستمری بازماندگان گردند.

 

 

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف