بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
فصلنامه حقوق اداری (علمی - پژوهشی) - سال هفتم، شماره 22 ، بهار 1399
بهره مندي از مزایاي اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداري

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف