بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظر شماره 89/16 مورخ 13/04/89
در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری، ذینفع می تواند اجرای آرای صادره از هیات عمومی را از رئیس دیوان درخواست نماید

مدیر عامل کانون بازنشستگان وزارت کشاورزی طی نامه مورخ 24/1/89 ضمن اعتراض به عدم اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت1 در وزارت جهادکشاورزی درخصوص نحوه اجرای دادنامه شماره 190 مورخ 26/3/87 استعلام نموده است که پس از طرح موضوع نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« در اجرای ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری2 بازنشستگان ذینفع می توانند اجرای آرای مورد نظر صادره از هیأت عمومی را از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف