بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
نظر شماره 89/9 مورخ 08/03/89
درصورت عدم پیش بینی حق فسخ در قرارداد کارهیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت

مدیرعامل بیمارستان مهرداد طی نامه مورخ 24/12/88 سوال کرده اند: با توجه به اینکه ماده 25 قانون کار1 در مورد قرارداد کارمعین یا مدت خدمت برای طرفین حق فسخ قائل نشده است.آیا طرفین می توانند در اجرای بند ز الحاقی به ماده 21 قانون کار2 حق فسخ پیش بینی نمایند؟ یا پیش بینی حق فسخ مربوط به مواردی غیر از موارد مذکور در ماده 25 است ؟ درخصوص این سئوال پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
« با توجه به عموم و اطلاق بند «ز» الحاقی به ماده 21 قانون کار، که مؤخر التصویب است، چنانچه طرفین فسخ قرارداد را پیش بینی کرده باشند مطابق توافق پیش بینی شده در قرارداد عمل می شود و در صورت عدم پیش بینی ، هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت.»

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف