بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است
دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری
شماره1- پاییز و زمستان 1393

... اولین شماره از دوفصلنامه «رویه قضایی شعب» دیوان عدالت اداری در سه فصل شامل عناوین دعاوی مربوط به شهرداری و اراضی، دعاوی کار و تامین اجتماعی و دعاوی اداری و استخدامی و متضمن آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در سال های 1391 و 1392 که توسط اساتید حقوقی و به طور خاص، اساتید حقوق عمومی یادداشت هایی بر آنها نگاشته شده، ارائه می شود؛ با تاکید دوباره بر این مطلب مهم که یادداشت های علمی اساتید مذکور، بیش از هر چیز در مقام تبیین حوزه مورد بحث در رای شعبه دیوان و تشریح حقوقی موجود در آن عرصه می باشد، هر چند شارح ممکن است در کالبد شکافی رای، با ایرادات و اشکالاتی هم مواجه شود که ذکر و بیان آنها در این یادداشت ها هرگز به منزله اسائه ادب نسبت به مقام شامخ قضات محترم صادر کننده آراء که با دقت و وسواس فراوان عدالت را پاسبانی و به شکایات مردم رسیدگی می نمایند، نیست. ...

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف