اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
لزوم شرکت ایثارگران در آزمون استخدامی جهت بهره مندی از سهمیه ایثارگران
ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان شهرستان گمیشان
ابطال تبصره 1 ماده 1 و ماده 3 شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع به شماره 5319؍1؍92-8؍2؍1392
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال مصوبات شماره 218-3؍8؍1394و 695؍ش-22؍5؍1394 شـورای اسـلامی شهرهـای فـولاد شهر و ایمـان شهـر در خصـوص پـرداخت حق الجلسات
عدم ابطال بخشنامه شماره 71؍106763-14؍10؍1392 معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی
عدم صلاحیت
بنابراین بند 1 عوارض تفکیک به استثناء تبصره 5 (عوارض تبدیل واحد) و بند 2 قدرالسهم شهرداری برای املاکی که غیر مجاز تفکیک شده اند در سال 1394، بند 1 عوارض تفکیک به استثناء تبصره 9 (عوارض تبدیل واحد) در سال 1395 و بند 1 عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک به استثناء تبصره 9 (عوارض تبدیل واحد) در سال 1396 و همچنین عوارض تفکیک و افراز عرصه کمتر از 500 متر و اراضی دارای اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر نصیرشهر
81 - 90 of 10504