علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 80,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم ابطال دستور بیست و دوم صورتجلسه مورخ 20؍3؍1396 اولین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی
ابطال بند 1 بخش «ب» ماده واحده مصوبه 128 جلسه رسمی مورخ 22؍6؍1394 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 20792؍2101؍160-6؍8؍1394 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیر مسکونی
ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش-8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 
وحدت رویه
عدم صلاحیت
وحدت رویه
ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»
اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 955-28؍9؍1396 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
ابطال ردیف های 2 و 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد
ابطال تذکر 2 از بند 4 و بند 8 نامه شماره 211؍25517-7؍6؍1396 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
81 - 90 of 10351

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.