اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 70,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 70,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1310-26؍6؍1398 و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
ابطال بند 4-1-1 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب 
ابطال بند 2 بخشنامه شماره 4543؍209؍د-24؍10؍1392 مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ابطال نظریه شماره 10042؍90؍م؍11830-14؍4؍1390 معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره 167689؍020؍53-1؍6؍1390 سازمان امور اراضی کشور در حدود اعلام شده در رای
وحدت رویه
ابطال تبصره 3 بند 7 شیوه نامه تفاهم با مالکین متقاضی تفکیک اراضی روستایی 
عدم ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 22؍4؍1394 معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد
عدم ابطال بند 5 مصوبه شماره 58824؍ت44711ن-16؍3؍1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن
مال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی شماره 731-2؍8؍1396 هیأت عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1396
ابطال نامه شماره 855870-29؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور
71 - 80 of 10504