اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 60,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 60,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تبصره 2 ماده 57 تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال 1395 شورای اسلامی شهر حمیدیا
ابطال بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار
عدم صلاحیت
ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری دوره ( ph.D) سال 1397 سازمان سنجش و آمـوزش کشور
ابطال مصوبه شماره 3؍47711؍89-10؍11؍1389 شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض تفکیک غیر مجاز برای سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
عدم صلاحیت
ابطال بند 4 ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی
ابطال صورتجلسه شماره 2827؍2؍114-6؍2؍1394 هیأت تقسیم اسناد شهرستان بروجرد
ابطال بند اول صفحه 4 دفترچه آزمون سراسری سال تحصیلی 1397
ابطال بند 20 از دفترچه مجموعه ضوابط و مقررات شهری تحت عنوان تمدید پروانه ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز برای سال 1396
61 - 70 of 10504