نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 60,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 60,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847؍94-7؍7؍1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
ابطال بند 8 مصوبه مورخ 30؍10؍1395 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان
ابطال بند 1 مصوبه شماره 320-25؍4؍1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
ابطال  1) ماده 2 در خصوص حذف پارکینگ در سالهای 1394 و 1395 2) ماده 16 سال 1394 و ماده 13 سال 1395 در خصوص عوارض تغییر کاربری 3) بند «هـ» ماده 1 تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی
ابطال 1) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 2) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 3) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 4) تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
عدم ابطال بند 4 مصوبه مورخ 16؍10؍1391 و بند 10 مصوبه مورخ 14؍5؍1392 هیأت چهار نفره استان کهگیلویه و بویراحمد
عدم اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 740-30؍9؍1395 هیأت عمومی 
ابطال بند 20 و کد (7204-702004) دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب
وحدت رویه
ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیأت وزیران
61 - 70 of 10274

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.