علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تذکر 2 از بند 4 و بند 8 نامه شماره 211؍25517-7؍6؍1396 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
ابطال بند 1 و تبصره های 1 و 2 ماده 7 از مصوبه جلسه شماره 1559؍16-16؍3؍1394 شورای اسلامی شهر آمل موضوع نامه شماره 33؍12196-5؍3؍1394 شهرداری شهر آمل
ابطال جزء ب بند 1 بخشنامه 2؍45 سازمان تامین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکتهای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1356 الی 1359-17؍12؍1395
عدم ابطال بخشنامه شماره 45400؍4؍86-11؍6؍1396 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران
ابطال نامه های شماره 50187-29؍5؍1387 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، 198297-23؍10؍1393 و 220863-25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابطال قسمتی از ماده 128 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته و بخشنامه شماره 1244؍100-29؍8؍1391 وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره 179؍180؍100-20؍8؍1374
ابطال ردیف 15 کد 1206-0102006 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1397 بهای خدمات ناشی از تغییر مالکیت
51 - 60 of 10312

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.