علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 50,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم صلاحیت
عدم ابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 1؍12؍1394 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال ماده 63 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال 1- جدول ردیف 11 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه   2- جدول ردیف 12 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی  3- جدول ردیف 15 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر
ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 9؍4؍1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان
ابطال تبصره 1 ماده 12 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال 1397 و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30؍5؍1397
51 - 60 of 10351

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.