نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 30,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخش دوم بند «هـ» دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال 1396 و الزام خواندگان به احتساب سهمیه ایثارگری در آزمون مذکور
ابطال بخشنامه شماره 7304-4؍2؍1386 سازمان امور مالیاتی کشور
ابطال دستورالعمل شماره 26808؍020-4؍9؍1394 وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ تصویب
ابطال نـامه شمـاره 1320671-16؍5؍1396 رئیس امـور مـدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847؍94-7؍7؍1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847؍94-7؍7؍1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
ابطال بند 8 مصوبه مورخ 30؍10؍1395 دهمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان
ابطال بند 1 مصوبه شماره 320-25؍4؍1391 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
ابطال  1) ماده 2 در خصوص حذف پارکینگ در سالهای 1394 و 1395 2) ماده 16 سال 1394 و ماده 13 سال 1395 در خصوص عوارض تغییر کاربری 3) بند «هـ» ماده 1 تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی
ابطال 1) بند 2 تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 2) بند 3 ماده 2: تذکر از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 3) تبصره (5) تعرفه شماره (3) فصل یک: تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سالهای 1394 و 1395 4) تبصره (4) ماده 7: تحت عنوان عوارض پذیره تجاری یک مترمربع از یک واحد تجاری از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر اراک
31 - 40 of 10249

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.