علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 20,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تبصره 1 ماده 12 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ورودی سال 1397 و مابعد مصوب شورای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مورخ 30؍5؍1397
ابطال بند 9 مصوبه مورخ 4؍5؍1396 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
عدم قابلیت طرح در هیات عمومی
ابطال بند 2 نامه شماره 4969؍209؍5-27؍8؍1394 اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 437-10؍5؍1396 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
عدم ابطال ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2؍3؍1369 هیأت وزیران
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال صوبه شورای اسلامی شهر آزاد شهر مبنی بر وضع عوارض به میزان دو برابر ( که یک برابر آن بیشتر از عوارض وضع شده برای پروانه های ساختمانی است) در تبصره های 1، 7 و 4 از تعرفه عوارض شهرداری در سال 1394
عدم صلاحیت
21 - 30 of 10312

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.