آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 250,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 250,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم صلاحیت
وحدت رویه
ابطال بند (7-2) ماده 2 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر قم
ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها به شماره 25848-19؍2؍1394 مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وحدت رویه
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 432-10؍5؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 1390/7/9 سازمان امور مالیاتی
با اعمال مقررات بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 230 الی 243-28؍5؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ، رای مذکور نقض نشد.
ابطال اطلاق مصوبات شماره 20701؍ت30820هـ-13؍4؍1384 ، 33752؍ت54320هـ-24؍3؍1396 ، 1028؍ت49421هـ-19؍1؍1396 هیات وزیران در قسمتهایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری - صنعتی آورده است.
وحدت رویه
ابطال بند 1 بخشنامه شماره 213216-21؍6؍1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
251 - 260 of 10816