آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 240,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 240,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم ابطال دستور شانزدهم مصوبه جلسه مورخ 22؍3؍1396 هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص « آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد»
عدم ابطال  ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی موضوع مصوبه شماره 9866؍ت245هـ-2؍7؍1373 هیأت وزیران
وحدت رویه
وحدت رویه
وحدت رویه
وحدت رویه
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1237-8؍12؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1354-17؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
241 - 250 of 10816