آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 230,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 230,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 3 و 4 از مصوبات مورخ به ترتیب 2؍11؍1394 و 19؍2؍1395 هیأت چهار نفره استان ایلام
ابطال تبصره ماده 2 « آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور» موضوع تصویب نامه شماره 12154؍ت55257هـ-16؍2؍1397 هیأت وزیران
عدم صلاحیت
ابطال بندهای 2، 3 و 4 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد همکاریهای توسعه ای به شماره 258462؍ت46314ن-25؍12؍1390 
ابطال نامه شماره ت هـ م؍288374-23؍6؍1393 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
وحدت رویه
وحدت رویه
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال قسمتهایی از بندهای ب مواد 14 الی 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان
231 - 240 of 10816