آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 220,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 220,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بخشنامه شماره 183؍1080-14؍8؍1393 معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند 2 بخشنامه شماره 2567-1611 مورخ 25؍10؍1393 اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
وحدت رویه
با اعمال مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 263-12؍6؍1398 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 45484؍95-5؍3؍1395 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رای مذکور نقض نشد
ابطال بخش 5 از بند «ل» ماده 10 دستورالعمل مورخ 16؍4؍1394 شورای عالی بیمه خدمات درمانی و بخش وابسته (بخش استثناء شده در بند «ب» کد 51)
ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری قم در سالهای 1392 الی 1396 مصوب شورای اسلامی شهر قم
ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای 10-5 و 10-1-8 ماده 10 در سالهای 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری آذربایجان شرقی در سالهای 1397 و 1398
ابطال تعرفه عوارض کد 800-1397 (بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ) شورای اسلامی شاهین شهر در سال 1397
ابطال تعرفه شماره 2-15 دفترچه عوارض ساخت و ساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ،تجاری ، اداری و سایر کاربریها در سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان 
ابطال عوارض تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره 2-24 دفترچه تعرفه عوارض ساخت و ساز سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان
ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ 29؍2؍1395 از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
221 - 230 of 10816