آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 210,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 210,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تامین پارکینگ در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
ابطال 1- مصوبه شماره 1644؍80-30؍5؍1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 2- بخشنامه شماره 144261؍97-22؍7؍1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ابطال نامه شماره 15375-14؍6؍1397 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی
وحدت رویه
وحدت رویه
وحدت رویه
ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
ابطال مواد 2 و 3 مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ 11؍6؍1393 شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
عدم ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4453؍92؍5010-4؍12؍1392 و تذکر بند 1 بخشنامه شماره 183؍94؍5010-26؍5؍1394 سازمان تامین اجتماعی
211 - 220 of 10816