آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 150,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 150,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
عدم صلاحیت
عدم ابطال شق 4 بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ
وحدت رویه
ابطال وضع عوارض برای هر گونه استعلام از شهرداری
یک نسخه رای
وحدت رویه
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 2397- 1398؍8؍14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
اصلاح رأی شماره 2727-4؍10؍1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
ابطال بخشنامه شماره 146؍97؍200؍ص-24؍10؍1397 سازمان امور مالیاتی کشور
151 - 160 of 10816