آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 140,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 140,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
وحدت رویه
یک نسخه رای
یک نسخه رای
یک نسخه رای
یک نسخه رای
یک نسخه رای
ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک
وحدت رویه
عدم ابطال بند 2 مصوبه شماره 5700؍ت54024هـ-26؍1؍1396 هیأت وزیران
وحدت رویه
141 - 150 of 10816