اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 130,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 130,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال بند 1-2 مصوبه شماره 1682488-17؍11؍1396 شورای عالی اداری از این جهت که متضمن انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
عدم صلاحیت
عدم صلاحیت
ابطال مصوبه شماره 563؍1؍م-5؍6؍1397 شورای تامین شهرستان ابهر
ابطال تبصره 4 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15؍2؍1389 شورای عالی استانها 
وحدت رویه
ابطال قسمتی از آیین نامه تمدید سنوات در مقطع کارشناسی ارشد مورخ 12؍3؍1394 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
وحدت رویه
ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 25؍9؍1393 صنعت نفت
ابطال بند 9 از مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 و 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 وزارت نیرو
131 - 140 of 10504