اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 110,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 110,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال تصویب نامه شماره 37876؍ت55068هـ-29؍3؍1397 هیأت وزیران
ابطال اطلاق بخشنامه شماره 1؍2397-30؍11؍1396 رئیس کل دادگستری استان فارس
ابطال عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه
ند (ت) از ماده 18 تعرفه سال 1393، بند (ت) از ماده 20 تعرفه سال 1395، ردیف الف؍3 از ماده 19 تعرفه سال 1396 و ردیف الف؍4 از ماده 20 تعرفه سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار
عدم ابطال بند 5 جدول تعرفه عوارض قسمت ب ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سالهای 1395 و 1396
عدم ابطال بند 5 و 6 جدول تعرفه عوارض قسمت (ب) و تبصره (2) انشایی (قسمت ب ماده 34) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1394-تایید رای هیات تخصصی
ابطال تبصره 4 صورتجلسات شماره 36-25؍7؍1394 و 37-4؍8؍1394 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج
وحدت رویه
ابطال پرداخت حق الجلسه طبق مصوبات شماره 1893-21؍1؍1397، 1702؍92-11؍8؍1392، 2156؍92- 23؍11؍1392، 1882؍93-30؍3؍1393، 2198؍93-19؍7؍1393، 3648؍93–3؍12؍1393، 1923؍94-22؍5؍1394 شورای اسلامی شهر مبارکه
ابطال نامه شماره 158821؍74؍7-9؍7؍1397 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
111 - 120 of 10504