نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت عمومی

select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
select SQL_CALC_FOUND_ROWS * from SarirForm_aho where pstatusid=1 and (1=1 ) order by VoteDate_e desc limit 0,10;SELECT FOUND_ROWS() as totalcount
کلاسه پرونده:
شماره دادنامه:
موضوع رأی:
از تاریخ: تا تاریخ
متن رأی:
نوع رأی:
 
ابطال جزء ب بند 1 بخشنامه 2؍45 سازمان تامین اجتماعی که میزان مستمری بازنشستگی مشمولین شاغل در بخش غیردولتی (موضوع مقررات قانونی ذکر شده) و همچنین مشمولین قانون کار دستگاه ها و شرکتهای دولتی را به جای آخرین حقوق، تابع تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی و متوسط مزد یا حقوق ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه قرار داده
وحدت رویه
عدم ابطال ماده 2 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
ابطال بند 19 دستورالعمل اجرایی بودجه سال 1396 شورای اسلامی شهر ورامین
عدم ابطال دستور بیست و دوم صورتجلسه مورخ 20؍3؍1396 اولین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی
ابطال بند 1 بخش «ب» ماده واحده مصوبه 128 جلسه رسمی مورخ 22؍6؍1394 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 20792؍2101؍160-6؍8؍1394 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیر مسکونی
ابطال مصوبه شماره 3700؍97؍5؍ش-8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس 
وحدت رویه
عدم صلاحیت
وحدت رویه
1 - 10 of 10274

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.