فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97/47

شاکی:

تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

يکشنبه 24 شهريور 1398

شماره دادنامه:

16

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 16

تاریخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 97/47

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: به موجب مفاد تبصره 1 ماده 5 آیین نامه احراز شرایط سمت شهرداران ( موضوع مصوبه شماره 39956/ت18369هـ-18/6/1377 هیأت وزیران) و ماده 15 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع مصوبه شماره 64018/ت25342هـ-14/12/1381 هیأت وزیران) مقرر شده، شهرداران خاتمه خدمت یافته با شرایطی از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می توانند در یکی از شهرداریهای کشور تقاضای استخدام کنند. رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 151921/7935هـ/ب-26/12/1383 ماده 15 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری را مغایر قانون اعلام می کند. متن ایرادی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

  « ماده 15 تصویب نامه [آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری] در مواردی که استخدام شهرداران موضوع این ماده ناظر به انتخاب این افراد به سمت شهردار باشد کلاً مغایر بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات،

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 بند 1 ماده مرقوم است و در موارد ناظر به شهرداری تهران و موسسات تابعه در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستنداً به ماده 90 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران ناظر به ماده 68 قانون استخدام کشوری و در محدوده غیر مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستنداً به ماده 7 آیین نامه اخیرالذکر و در مورد غیر شهرداریهای تهران و موسسات تابعه و وابسته و در محدوده مستعفی از خدمت به سمتی غیر از شهردار مستنداً به ماده 68 قانون استخدام کشوری به لحاظ مخل بودن به اختیارات و مسئولیتهای قانونی شهرداری ذیربط و در محدوده غیر مستفی از خدمت مستنداً به ماده 13 قانون استخدام کشوری مغایر قانون است.»

  مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب بخشنامه شماره 27477-15/10/1392 به شهرداران و استانداران سراسر کشور اعلام می کند که پیرو نامه شماره 125653/92/224/د-7/10/1392 سرپرست معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم قابلیت اجرایی تبصره 1 ماده 5 آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداری مصوب 1377 هیأت وزیران و با توجه به اینکه این سازمان مجوزی برای استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته موضوع تبصره 1 ماده مذکور را ندارد خواهشمند است از ارسال پرونده های افراد مذکور به این سازمان خودداری فرمایید.

 با توجه به مکاتبه اخیر، اشخاص ذینفع دادخواستهایی به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند که خلاصه و گردش کار آنها به شرح زیر است:

  الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900019198 با موضوع دادخواست آقای کرم صفری به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریها کشور 2- معاونت توسعه مدیریت و

سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته الزام به اعاده حقوق تضییع شده استخدامی طبق تبصره 1 ماده 5 آیین نامه شرایط تصدی شهردار موضوع استخدام شهرداران خاتمه خدمت باشد به موجب دادنامه شماره 9309970900102729-20/10/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت آقای کرم صفری به طرفیت مشتکی عنهمای موصوف به خواسته الزام طرفهای شکایت به استخدام وی در راستای تبصره 1 ماده 5 از آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مدارک استنادی و ابرازی از ناحیه شاکی که حاکی از تصدی بیش از 4 سال شهرداری تازه شهر بوده و دفاعیات طرفهای شکایت مبنی بر غیر قابل استناد بودن آیین نامه یاد شده به لحاظ اظهار نظر منفی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مقررات عمومی مجلس که صرفاً یک اظهار نظر حقوقی بوده فاقد مبنای قانونی بوده علیهذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده 10 قانون دیوان حکم به ورود شکایت و استخدام شاکی با رعایت شرایط مذکور در ذیل تبصره 1 ماده 5 یین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.

  ب: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905013475 با موضوع دادخواست آقای حسن اکبری به طرفیت 1- دفتر نوسازی تحول اداری فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 2- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 9309970901002589-23/10/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه وفق ماده 15 آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور و نیز مصوبه شماره

01/13/36977-19/8/1389 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور شهردارانی که بعد از تاریخ 22/11/1357 به سمت شهردار منصوب شده اند با رعایت شرایط قانونی و با شرط معافیت از آزمون می توانند در یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند و با عنایت به اینکه شاکی وفق نامه ثبت شده به شماره 17855-20/3/1392 به عنوان شهردار و جهت استخدام از سمت خود استعفا کرده است علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به موازین مذکور و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به استخدام رسمی آزمایشی شاکی در یکی از شهرداریها کشور با رعایت ماده 11 آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

   در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از رأی مذکور شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9409970956002021-28/6/1394 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

  نظر به اینکه ماده 15 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 به موجب نامه شماره 15921/7935/هـ/ن-26/12/1383 مجلس شورای اسلامی مورد ایراد واقع و ملغی الاثر شده است با توجه به مقررات آیین نامه مذکور و به ویژه ماده 12 و 13 آیین نامه مذکور الزام به تبدیل وضع استخدامی تجدیدنظر خوانده جایگاه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.    

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به

صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب 11/6/1377 هیأت  وزیران در راستای ماده 6 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران موضوع تصویب نامه شماره 17570/ت157-2/3/1368 وضع گردیـده است و بـا تـوجه به اینکه به موجب ماده 99 آیین نامه استخدامـی کـارکنان شهرداریهای کشـور مصوب 15/8/1381 هیأت وزیـران، صریحـاً تصویب نامه شمـاره 17570/ت157-2/3/1360 لغو شده است. لذا مقررات تبصره 1 ماده 5 آیین نامه شرایط احراز سمت شهرداری منتفی است و قابل استناد نمی باشد و همچنین با توجه به اینکه ماده 15 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که با مفاد تبصره 1 ماده 5 آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهرداری یکسان می باشد، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و لغو گردیده است. بنابراین الزام به استخدام در راستای آیین نامه مذکور نیز مبنای قانونی ندارد و رأی شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409970956002021-28/6/1394 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری