فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

344/96،27/96،1397/95،864/95،590/95،189/95،1070/94

شاکی:

1- آقای حمزه شکریان زینی 2- آقایان سیدامیر رضوی مجد و سیدحسین رضوی مجد 3- آقای هدایت ناطقی و خانم زهرا ناطقی 4- تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت آقای مهدی دهقانی اشکذری 5- آقای مصطفی نورالدین 6- آقای عبدالامیر روحانی غلامی 7- آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع:

ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا ، اصفهان و مشهد و بخشنامه شماره 1500/18618- 1383/8/27 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در خصوص عوارض کسری پارکینگ ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ

تاریخ رأی:

سه شنبه 26 دی 1396

شماره دادنامه:

1082 الی 1088

~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1082 الی 1088
تاریخ دادنامه: 26/10/1396
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف
شاکی
طرف شکایت
شماره پرونده
1
آقای حمزه شکریان زینی
شورای اسلامی شهر مشهد
94/1070
2
آقایان سیدامیر رضوی مجد و سیدحسین رضوی مجد
شورای اسلامی شهر قروه
95/189
3
آقای هدایت ناطقی و خانم زهرا ناطقی
شورای اسلامی شهر شهرضا
95/590
4
تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت آقای مهدی دهقانی اشکذری
شورای اسلامی شهر اشکذر
95/864
5
آقای مصطفی نورالدین
شورای اسلامی شهر سرخه
95/1397
6
آقای عبدالامیر روحانی غلامی
شورای اسلامی شهر اهواز
96/27
7
آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی
شورای اسلامی شهر اصفهان
96/344
     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مشهد، قروه، شهرضا، اشکذر، سرخه، اهواز و اصفهان در خصوص عوارض حذف، کسر و یا عدم تامین پارکینگ را درخواست کرده اند و در جهت تبیین خواسته مستندات قانونی را ذکر کرده اند که در هر پرونده به طور مشروح منعکس شده است.
  مشخصات مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
  1- مصوبات شماره 11762/94/4/ش- 27/8/1394 شورای اسلامی شهر مشهد [در خصوص اضافه شدن بر هزینه کسری پارکینگ به مصوبه شماره 5021/93/4/ش- 23/5/1393]
  2- تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهر قروه  در بخش عوارض کسری پارکینگ
  3- تعرفه 2017 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی- تجاری- اداری و غیره
  4- ردیف 72 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اشکذر در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت
  5- ماده 21 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری سرخه در خصوص تعرفه عوارض تامین پارکینگ در محدوده شهر
  6- مصوبات 1) 2579/110/28-6/7/1384
       2) 2686/110/28- 31/6/1386
       3) 2918/90/28-21/9/1390
       4) 3128/91/28-18/10/1391
      5) 3972/94/28-1/10/1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ
      6) دستور شماره 18618/1500-27/8/1393 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز و دستور شماره 54269/1/44-20/12/1390 استاندار خوزستان و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص افزایش عوارض حذف پارکینگ
  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای سرخه، اشکذر، مشهد، شهرضا، قروه، اصفهان و اهواز که متضمن جهات قانونی صدور مصوبه است را ارسال کرده اند و چون دلایل شاکیان و طرفهای شکایت در پرونده های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است از ذکر آنها در گردش کار خودداری می شود.
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه در نامه شماره 2579/110/28-6/7/1384 رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با پیشنهاد شهرداری اصفهان مبنی بر افزایش عوارض کسر پارکینگ مخالفت شده است، بنابراین به جهت عدم تصویب مصوبه توسط شورا، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2879/102/96-23/7/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر شهرضا را در خصوص اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا از بُعد ادعای مغایرت با شرع وجود ندارد.
ج- نظر به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 770-18/10/1391، 97 الی 100-16/2/1392، 166-3/4/1395، 593-2/9/1395 و 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف و یا عدم تامین پارکینگ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور و بخشنامه 18618/1500-27/8/1393 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به شرح مندرج در گردش کار، مبنی بر وضع عوارض بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. نظر به اینکه ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان و مشهد از تاریخ تصویب آنها درخواست شده است، هیأت عمومی با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات به تاریخ تصویب آنها موافقت نکرد./

                                                            مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری