فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

9802659

شاکی:

آقای علی اصغر رضائی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2973

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2973

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398 

شماره پرونده: 9802659

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی اصغر رضائی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902400542 با موضوع دادخواست آقای حسین کاشفی نائینی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سنوات آخر خدمت به موجب دادنامه شماره 9709970902400727-13؍3؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه افرادی که تا قبل از تاریخ 1؍1؍1388 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد و بند ج رأی وحدت رویه شماره 778- 838 هیأت عمومی دیوان عدالت 

اداری مورخ 7؍11؍1392 مؤید این مطلب می باشد لذا خواسته شاکی در خصوص محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10، 65 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده 59 قانون یاد شده فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956304644-26؍12؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی دارند بنابراین از آنجایی که شق دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته (کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1؍1؍1388) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد.) تسری آن به کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و رأی وحدت رویه شماره 778-828 مورخ 7؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز شامل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار با توجه به اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با -توجه به آیین نامه استخدامی خود دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد بنابراین کارکنان آن به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند بلکه براساس ماده 62 آیین نامه اداری و استخدامی این آیین نامه موصوف به نامبرده، اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.

 ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980902700592 و 9609980902700575 با موضوع دادخواست آقایان ابراهیم اسدپورفرنود و منوچهر حشمتی به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت به موجب دادنامه شماره 9709970902700682-20؍5؍1397 و 9709970902700520-2؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می باشد مبنی بر احتساب اضافه کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت می باشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره 5011؍92؍222-4؍12؍1392 معاونـت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون پنجم توسعه می باشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاه های اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاه های اجرایی مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمی باشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هر چند که سازمان مزبور جزو دستگاه های اجرایی موضوع احصائی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که اضافه کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تامین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب می گردد اضافه کاری جزو مزایای مستمر بوده و درنتیجه از آن کسر کسور بیمـه و بازنشستگی می گردد و ممنـوعیت قانونی نـدارد و لذا می بایست اضافه کاری مورد احتساب در 

بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 9709970955803294 و 9709970955803295-5؍9؍1397 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 از آنجائی که شاکی از شمول ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی آن خارج می باشد و طبق ماده 62 آیین نامه اداری و استخدامی سازمان مدیریت میادین و تره بار شاکی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان پاداش بازنشستگی برخوردار گردیده است و با توجه به اینکه اضافه کاری جزء مزایای مستمر تلقی نمی گردد لذا احتساب آن در پرداخت پاداش پایان خدمت مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 ج: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904200629 با موضوع دادخواست آقای جمشید چیت ساززاده شوشتری به طرفیت سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به محاسبه اضافه کاری در پاداش بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9709970904201919-21؍7؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  در خصوص دادخـواست تقدیمی آقـای جمشید چیت ساززاده شـوشتری به طرفیت سازمـان میادین میـوه و تربار 

شهرداری تهران خواسته الزام طرف شکایت به شرح خواسته فوق الذکربا بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 59 قانونبرنامه پنجم توسعه، افرادی که تا قبل از1؍1؍1388 از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گرددو بند «ج» رأی وحدت رویه شماره 778-838 هیأت عمومی دیوان عدالت ادارینیز مؤید همین موضوع می باشد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبینعدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است، علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو مـاه برای اشخاص مقیم خـارج از کشور از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجـدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970955900166-28؍1؍1398 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 د: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980902700573 با موضوع دادخواست آقای باقر زارعی به طرفیت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و به خواسته الزام به پرداخت پاداش سنوات به موجب دادنامه شماره 9709970902700521-2؍5؍1397 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجائی که خواسته خواهان که جزو کارکنان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران می باشد مبنی بر احتساب اضافه کاری که از آن کسر کسور بازنشستگی شده در سنوات پایان خدمت می باشد خوانده با استناد به اینکه مستند شاکی مصوبه شماره 5011؍92؍222-4؍12؍1392معاونت توسعه مـدیریت انسانی ریاست جمهوری مـوضوع قسمت اخیر مـاده 59 قـانون پنجم توسعه می باشد از آن جهت که صرفاً شامل دستگاه های اجرایی بوده و چون این سازمان جزو دستگاه های اجرایی مطابق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و لذا مشمول مصوبه مزبور نمی باشد و بر همین استدلال خواستار رد شکایت شاکی شده است لیکن هر چند که سازمان مزبور جزو دستگاه های اجرایی موضوع احصائی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد ولی با توجه به اینکه آنچه که مانع عدم احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت بوده ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که اضافه کاری را جزو مزایای مستمر قلمداد نکرده است نظر به اینکه و همان گونه که خوانده نیز به آن معترف است کارکنان شهرداری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده تا ممنوعیت در احتساب اضافه کاری در سنوات پایان خدمت داشته باشند و از آن جهت که مشمولین قانون تامین اجتماعی که شاکی جزو آن محسوب می گردد اضافه کاری جزو مزایای مستمر بوده و در نتیجه از آن کسر کسور بیمه و بازنشستگی می گردد و ممنوعیت قانونی ندارد و لذا می بایست اضافه کاری مورد احتساب در بازنشستگی قرار گیرد با این اوصاف با وارد دانستن شکایت شاکی و مردود بودن دفاع خوانده به استناد مواد 11 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970956003894-14؍12؍1397 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از موسسات وابسته به شهرداری تهران است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به استناد بند 1 ‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19؍4؍1373 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و به تبع آن از شمول ماده 59قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389، رأی وحدت رویه شماره 657 و 658-15؍10؍1387 و بند الف رأی وحدت رویه شماره 778 الی 838-7؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج و تابع مقررات خاص استخدامی خود هستند و در ماده 62 آیین نامه اداری و استخدامی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران که از تاریخ 28؍12؍1387 لازم الاجرا بوده است مقرر شده: « مستخدمینی که از خدمت سازمان به افتخار بازنشستگی نایل می شوند و یا فوت می نمایند به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از یک ماه حقوق و مزایای مستمر دریافتی به عنوان پاداش بازنشستگی برابر مقررات برخوردار می شوند.» و در ماده 14 آیین نامه مذکورآمده است: « مزایای مستمر کارمندان عبارتند از فوق العاده شغل (عمومی، تخصصی، سرپرستی، ارزشیابی)، ایثارگـری، تفاوت تطبیـق ( مابـه التفاوت حقوق)، فـوق العاده جـذب (حق جذب)، حق فنی و فوق العاده شرایط محیط کار که پس از درج در حکم کارگزینی پرداخت می شود.» و اضافه کار جزو مزایای مستمر محسوب نشده است و با عنایت بـه این کـه هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 154 و 153-29؍2؍1393 که درخصوص کارکنان شهرداری (شهر قدس) صادر شده به صراحت اعلام کرده در تعیین پاداش پایان خدمت، صرفاً مزایای مستمر لحاظ می شود و احتساب مزایای غیر مستمر در پاداش وجاهت قانونی ندارد، بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری