فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍2934

شاکی:

آقای جمشید سربازجمشید

موضوع:

ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی

تاریخ رأی:

چهارشنبه 27 آذر 1398

شماره دادنامه:

2؍1478

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2؍1478

تاریخ دادنامه: 23؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍2934

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جمشید سربازجمشید

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی

 مقدمه: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور و بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی، در تاریخ 23؍7؍1398 مقرره های مورد اعتراض را از تاریخ تصویب ابطال کرده است، لیکن در متن رأی شماره 1487-23؍7؍1398، ابطال بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال های 1396 و 1397 سهواً از قلم افتاده است. علیهذا به شرح زیر رأی هیأت عمومی اصلاح می شود.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

با اختیار حاصله از تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نظر به اینکه در متن رأی شماره 1487-23؍7؍1398 هیأت عمومی ابطال عبارت بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری در سـال های 1396 و 1397 منـدرج در اطلاعیه های اینترنتی، سهواً از قلم افتاده است، بدین وسیله اعلام می شود در رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر ابطال بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D ) در سال 1397 مصوب سازمان سنجش و آموزش کشور، بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) در سال های 1396 و 1397 مندرج در اطلاعیه های اینترنتی نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری