فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

98؍1115، 98؍1114، 98؍1113، 98؍1112، 98؍1111، 98؍1110، 98؍1109، 97؍1456 98؍1124، 98؍1123، 98؍1122، 98؍1121، 98؍1120، 98؍1119، 98؍1118، 98؍1117، 98؍1116، 98؍1133، 98؍1132، 98؍1131، 98؍1130، 98؍1129، 98؍1128، 98؍1127، 98؍1126، 98؍1125، 98؍1137، 98؍1136، 98؍1135، 98؍1134

شاکی:

آقایان: 1- هادی دهقان 2- ایمان لرزاده 3- منصور باقری 4- هومان مرادپور 5- محمدرضا فروزش فرد 6- عماد محجوبی 7- مسلم دلیری 8- علی ایمان پرست 9- محمد فیاض محمدی 10- یونس فتحی 11- رضا بیگـی 12- مجید زارع زاده مهریزی 13- مصطفی زنگی آبادی 14- سیدجلیل ساداتی رستمی 15-حامد کاوه 16- حمیدرضا عبدالمحمدی 17- سیدحسن شریفی پاجائی 18- محمد محسن زاده گلفزائی 19- سعید کهربائی 20- یونس پوربیرامی هیر 21- یونس قلندر زهی 22- محمد خلیلی 23- حبیب اله چاره گانی 24- ایمان حقیان 25- سیدحامد رضوی نبی 26- محمد غفاری 27- سامان فرزین 28- سیدعباس محمـدی 29- هـادی زینی ملک آبـاد 30- علیـرضـا کاوس حیدری 31- میثم رافعی 32- میلاد آئینی 33-وحید پاشایی 34- علیرضا نـوروزی شـرف 35- احسـان کمالی 36- هادی باقری 37- عادل دنیایی 38- رضا قاسمی 39- مجید رسولی 40- مهدی صادقی 41-ابوالفضل ناطقی

موضوع:

ابطال 1- بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـاون نیـروی انسـانـی ستـاد کـل نیـروهـای مسلـح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م ج-7؍10؍1394 مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

تاریخ رأی:

سه شنبه 14 آبان 1398

شماره دادنامه:

2367 الی 2396

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2367 الی 2396

تاریخ دادنامه: 14؍8؍1398

شماره پرونده: 98؍1115، 98؍1114، 98؍1113، 98؍1112، 98؍1111، 98؍1110، 98؍1109، 97؍1456 98؍1124، 98؍1123، 98؍1122، 98؍1121، 98؍1120، 98؍1119، 98؍1118، 98؍1117، 98؍1116، 98؍1133، 98؍1132، 98؍1131، 98؍1130، 98؍1129، 98؍1128، 98؍1127، 98؍1126، 98؍1125، 98؍1137، 98؍1136، 98؍1135، 98؍1134

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 1- هادی دهقان 2- ایمان لرزاده 3- منصور باقری 4- هومان مرادپور 5- محمدرضا فروزش فرد 6- عماد محجوبی 7- مسلم دلیری 8- علی ایمان پرست 9- محمد فیاض محمدی 10- یونس فتحی 11- رضا بیگـی 12- مجید زارع زاده مهریزی 13- مصطفی زنگی آبادی 14- سیدجلیل ساداتی رستمی 15-حامد کاوه 16- حمیدرضا عبدالمحمدی 17- سیدحسن شریفی پاجائی 18- محمد محسن زاده گلفزائی 19- سعید کهربائی 20- یونس پوربیرامی هیر 21- یونس قلندر زهی 22- محمد خلیلی 23- حبیب اله چاره گانی 24- ایمان حقیان 25- سیدحامد رضوی نبی 26- محمد غفاری 27- سامان فرزین 28- سیدعباس محمـدی 29- هـادی زینی ملک آبـاد 30- علیـرضـا کاوس حیدری 31- میثم رافعی 32- میلاد آئینی 33-وحید پاشایی 34- علیرضا نـوروزی شـرف 35- احسـان کمالی 36- هادی باقری 37- عادل دنیایی 38- رضا قاسمی 39- مجید رسولی 40- مهدی صادقی 41-ابوالفضل ناطقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـاون نیـروی انسـانـی ستـاد کـل نیـروهـای مسلـح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م ج-7؍10؍1394 مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال 1- بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامـه شمـاره 6؍5؍705؍م؍4؍ن- 22؍2؍1392 معـاون نیـروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 2- بخشنامه شماره 211611؍19؍م ج-7؍10؍1394 مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " 1- احتراماً به استحضار می رسانیم که مطابق قانون نحوه تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 1؍2؍1365 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28؍1؍1380 دو تبصره به ماده 1 آن الحاق شده است، کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه خود را در دانشگاه یا موسسه مربوطه انجام دهند (ماده 1 قانون مزبور) 2- پس از قانون فوق که قانون خاص محسوب می شود، قانون خدمت نظام وظیفه عمومی تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 22؍8؍1390 مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و همان طور که مستحضر می باشید قانون عام لاحق قانون خاص سابق را نسخ نمی کند بلکه تخصیص می زند و این امر اولاً: در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 7؍55326-19؍3؍1397 به صراحت و به درستی مورد تاکید قرار گرفته است. ثانیاً: اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بخشنامه موضوع دادخواست و در مقدمه آن به صراحت مورد اشاره قرار داده است « با عنایت به اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مـوسسات آمـوزش عالی کشور مصوب 1؍3؍1365 را بر اساس ماده 52 قانون سال 1380 ملغی نمی کند، لذا در مواردی که قانون سال 1365 حکمی صادر نکرده، قانون سال 1390 حاکم است». متاسفانه به دلیل سـوء تفاهم و برداشت نـاصواب و نادیده گرفتن صراحت قـانون الحاق دو تبصره بـه قانون نحوه تامین هیأت علمی مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیریهای ناصواب و خلاف قانونی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز جذب وزارت علوم اتخاذ شده است چرا که: 3- بخشنامه موضوع تقاضای ابطال از سه جهت مخالف صریح قانون مجلس شورای اسلامی است، زیرا که در هر سه مورد حکم آن در قانون تعیین لیکن بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح مخالف آنها است. اولاً- بند الف بخشنامه اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام می دارد به موجب تبصره ماده 71 قانون خدمت وظیفه عمومی، از تاریخ اول فروردین 1392 مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیأت علمی حداقل 48 ماه می باشد. در حالی که در ماده 71 اشاره ای به اعضای هیأت علمی نشده است، همچنین مدت دوره ضرورت طبق قانون حداکثر 24 ماه است که در کارت پایان خدمت اعضاء نیز مشهود است. لذا 24 ماه باقیمانده به عنوان دوره تعهد محسوب می شود. ثانیاً: بند ج آیین نامه مورد اشاره اعلام می دارد تعهد 48 ماهه اعضای هیأت علمی از سال 1392 از روز شروع آموزش نظامی در پادگانها قابل محاسبه می باشد که این امر نیز خلاف تبصره 2 قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تامین هیأت علمی دانشگاه ها مورخ 28؍1؍1380 مجلس شورای اسلامی است و خدماتی که مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی انجام می دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب می گردد. ثالثاً: بند هـ بخشنامه فوق الذکر که بیان می دارد کارت پایان خدمت پس از پایان تعهد یعنی 4 سال صادر می گردد حال آن که باز هم به صراحت در قانون مورد اشاره گفته است کارت پایان خدمت پس از اتمام دوره ضرورت صادر می گردد. 4- مرکز جذب اعضای هیأت علمی نیز با این برداشت ناصواب و به تبعیت از ستاد کل نیروهای مسلح مصوبه ای را به شماره 211611؍19؍م؍ج-7؍10؍1394 تصویب نموده مبنی بر اینکه دوره سربازی 48 ماه است و عضو هیأت علمی پس از آن می تواند به استخدام پیمانی درآمده و پس از گذشت حداقل 2 سال از مدت پیمانی، تبدیل وضع (رسمی آزمایشی) شود، در حالی که بر اساس ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون نحوه تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 23؍9؍1365 هیأت وزیران، استخدام اعضای هیأت علمی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بلامانع است. 5- شایان ذکر است معرفی افراد به عنوان عضو هیأت علمی طرح سربازی و تخصیص سهمیه طرح سربازی به آنان مطابق با قانون نحوه تامین هیأت علمی سال 1365 و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد. همچنین گواهی اتمام دوره سربازی نیز مطابق همین قانون و آیین نامه اجرایی صورت می گیرد و این به صراحت بیانگر این است که وزارت علوم نیز باید ملاک عمل را قانون نحوه تامین هیأت علمی و آیین نامه اجرایی آن قرار دهد، اما در عمل در اقدامی اشتباه قانون خاص مذکور را کنار نهاده و قانون عام وظیفه عمومی را اجرا کرده است و این عملکرد اشتباه موجب ورود زیانهای مادی و معنوی فراوان به قشر جوان و نخبه دانشگاهی شده است. لذا همان طور که ملاحظه می نمایید بندهای (الف) و (ج) و (هـ) بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه مرکز جذب وزارت علوم در مخالفت صریح با قانون مجلس و آیین نامه اجرایی آن تصویب شده است و تقاضای ابطال این مصوبات خلاف قانون را داریم. نمونه ظلمهایی که در حق این اعضا شده است:

 1- عدم تفکیک دوره ضرورت و تعهد و برخورد یکسان در این مدت و در پی آن عدم امکان تبدیل وضعیت

 2- عدم تعلق پایه، پست و برخی مزایا در طی 4 سال

 3- بی مهری مدیران وکارکنان برخی دانشگاه ها به اعضا به دلیل قوانین سختگیرانه

 4- عدم امکان عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقباً تحمیل هزینه بالا به دلیل تغییر صندوق (تامین اجتماعی به بازنشستگی کشوری)

 5- نداشتن ردیف استخدامی و عدم دریافت حقوق هماهنگ با سایر اعضای هیأت علمی" 

 متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

 الف) بخشنامه شماره 6؍5؍705؍م؍4؍ن-22؍2؍1392 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:

 " الف: به موجب تبصره 1 ماده 71 قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ 1؍1؍1392 مدت تعهد مشمولین متعهد 

از جمله اعضای هیأت علمی حداقل 48 ماه می باشد.

....

ج: مدت تعهد اعضای هیأت علمی از سال 1392 از زمان شروع آموزش اعضای هیأت علمی در پادگانهای آموزشی قابل محاسبه می باشد.

...

هـ: کارت پایان خدمت اعضای هیأت علمی پس از انجام کامل تعهد (48 ماه) با صدور گواهی انجام تعهد از سوی وزارتخانه؍ سازمان مرکزی دانشگاه های امام صادق (ع)، آزاد اسلامی، شاهد و ... حداقل یک ماه قبل از اتمام کامل تعهد به یگان آموزش دهنده (سپاه) اعلام و پس از چاپ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس درج شده در برگه اعزام آنان ارسال خواهد شد." 

 ب) بخشنامه شماره 211611؍19؍م؍ج-7؍10؍1394 رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

 " روسای محترم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور

 با سلام و تحیت

 پیرو مصوبه یکصد و نود و چهارمین جلسه هیأت مرکزی جذب مورخ 6؍3؍1394 مقرر گردید: « بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مورخ 18؍9؍1392 و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مورخ 22؍2؍1392 مدت تعهد مشمولان متعهد ( از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل 48 ماه محاسبه گردد و پس از آن افراد می توانند در صورت احراز سایر شرایط به استخدام پیمانی موسسات و مراکز آموزش عالی درآمده و پس از گذشت مدت مقرر و قانونی برابر مقررات (حداقل 2 سال) تبدیل وضعیت یابند.» بر همین اساس هر گونه ابلاغیه و بخشنامه های قبلی که خلاف مصوبه فوق الذکر هستند از درجه اعتبار ساقط می باشد." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 183387-30؍7؍1397 توضیح داده است که:

 " مدیریت محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام در پاسخ به نامه مورخ 6؍12؍1397 آن مدیریت به کلاسه پرونده 9701456 در مورد دادخواست آقای هادی دهقان که در مورد ابطال مصوبه معاونت احکام و امور مشترک نیروهای مسلح در ارتباط با دوره طرح تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور که شاکی درخواست کرده اند بخشنامه 23؍2؍1393 ستاد نیروهای مسلح (مشمولین) اداره منابع انسانی ابطال و همچنین مصوبه 10؍7؍1394 مرکز جذب اعضای هیأت علمی گروه و برای اثبات دعوای خویش ابلاغیه مورخ 19؍3؍1397 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را مورد استناد قرار داده اند نکات زیر به استحضار می رسد: همان گونه که استحضار دارید دوره سربازی به مدت 24 ماه برای عموم مشمولان و به صورت خدمت در مراکز نظامی بر اساس ابلاغیه سال 1397 با پایه حقوقی بین 352؍048؍2 ریال تا 680؍425؍2 ریال با مدرک دکتری (درجه نظامی بین ستوان سومی تا ستوان یکمی) پیش بینی شده است در موارد محدودی ادارات و سازمانهای دولتی با ارائه طرح برای تامین نیاز خود به نیروی انسانی لازم از محل مشمولان خدمت وظیفه، مصوباتی را از مجلس درخواست می نمایند که طرح تامین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها از جمله این موارد است. در این گونه طرحها اگر مدت زمان خـدمت معادل زمـان سربازی در پـادگانهای نظامـی در نظر گرفته شـود حقـوق و مـزایا هم، منطبق بر همان تعرفه هاست که به عنوان امریه سربازی این افراد دوره وظیفه خود را به جای محیطهای نظامی، در سایر مراکز دولتی سپری می کنند و در پایان دو سال هم ترخیص می شوند. اما در صورتی که حقوق و مزایای این افراد در طول دوره خدمت افزایش یابد، دوره خدمت سربازی آنان نیز دو برابر یا چند برابر پیش بینی می شود که در طرح مذکور و آیین نامه اجرایی آن برای طرح تامین اعضای هیأت علمی به مدت 48 ماه پیش بینی شده است. اعضای هیأت علمی طرح سربازی از مزایای بسیاری در طول خدمت برخوردارند از جمله حقوق حداقل 10 برابر مشمولین عادی و وظایف حداقلی که 14 واحد درسی در طول هفته است و استفاده از محیط و امکانات دانشگاهی که به هیچ وجه با محیطهای نظامی قابل مقایسه نیست. این در حالی است که عده زیادی از افراد مشابه آنان حتی به صورت پزشک وظیفه در پاسگاه ها و مناطق مرزی با حقوق یک دهم این افراد در سخت ترین شرایط زندگی، دوره وظیفه خود را انجام می دهند. جای شگفتی دارد که این افراد بعد از این همه نعمت و مواهب الهی چه چیزی را جستجو می نمایند. طرح تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها ناظر به تامین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه هاست و در شرایط فعلی که بیش از یکصد هزار نفر از فارغ التحصیلان در سامانه جذب اعضای هیأت علمی ثبت نام کرده و بسیاری از آنان دوره سربازی را در پادگانها و شرایط دشوار و حقوق بسیار کم گذرانده اند جایی برای اجرای این طرح باقی نمی گذارد. در این طرح آنچه می توان به آن اشاره کرد که در بخشنامه این معاونت امور حقوقی نیز در پاراگراف آخر به آن اشاره شده آن است که نیروی مسلح بعد از پایان دوره ضرورت، کارت پایان خدمت را صادر می کند که این کار هم اکنون نیز انجام می گردد و کارتهای پایان خدمت در اختیار وزارت علوم بعد از دوره ضرورت قرار می گیرد لکن وزارت علوم بر حسب تعهدات فی مابین کارت پایان خدمت را بعد از اتمام تعهدات مشمول طرح سربازی هیأت علمی به آنان تسلیم می نماید. بنابراین هیچ مصوبه و ابلاغیه ای خلاف قانون و مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که درخواست ابطال آن وجاهت قانونی داشته باشد." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال 1365 و قانون الحاق دو تبصره به ماده (1) آن مصوب سال 1380 یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می شود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیات علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها می باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده 1 قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: « کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در ‌تبصره 1 قانون الحاقی نیز مقرر شده: « حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند ‌پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند ب تبصره ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی به دولت اجازه داده شده است از خدمات کارکنان وظیفه « به عنوان استخدام تعهد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده 71 قانون مذکور و تبصره آن مدت تعهد این گونه مشمولین 48 ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیات علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال 1392 ابطال می شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد ( از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل 48 ماه محاسبه گردد مغایر با ماده 71 قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند ب ماده 66 قانون مذکور را 48 ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره های مورد شکایت موافقت نشد؍ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری