فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍2594

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 30 مهر 1398

شماره دادنامه:

2328

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2328

تاریخ دادنامه: 30؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍2594

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور 16 مصوبه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 163930-24؍7؍1397 اعلام کرده است که:

 " احتراماً دستور 16 مصوبه مورخ 29؍2؍1395 هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف ( که در آن تصریح شده است: « به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به مصوبه هشتم هیأت امناء مورخ 5؍3؍1394 دانشگاه صنعتی شریف در خصوص مجوز ایجاد پارک علم و فناوری، اساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید») از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود: 

 1- مطابق بند 11 جزء (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی) تایید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا تحقیقات منـوط بـه تصویب وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری (شـورای گسترش آموزش عالی) است ضمن آن کـه اساسنامه پارکهای علم و فناوری به صورت متحدالشکل برای کلیه دانشگاه ها در سال 1381 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و برای اجرا به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

 2- در قانون نحوه تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها اختیاری برای هیأت امناء دانشگاه در تصویب اساسنامه پارک علم و فناری ملاحظه نمی شود. به علاوه در نامه شماره 125971؍15-16؍6؍1395 مشاور و رئیس مرکز هیأتهای امناء و هیأتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده، مصوبه مورد بحث به تایید وزیر رسیده است اما اختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات در ماده 1 قانون احکام دائمی شدن برنامه های توسعه کشور ناظر بر مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی هیأت امناءدانشگاه ها بوده و تصویب اساسنامه فوق الاشاره جزء هیچ یک از شقوق مذکور نمی باشد از این رو ابطال بند 16 مصوبه 29؍2؍1395 هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف مورد درخواست است." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 263871-19؍10؍1397 توضیح داده است که:

 " 1- مجوز تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه و با تقاضای کتبی ریاست دانشگاه پس از طی مراحل لازم در وزارت عتف، در نودمین نشست کمیته تخصصی فناوری مورخ 30؍6؍1393 به تصویب رسیده و طی نامه شماره 122250؍3-9؍7؍1393 به دانشگاه ابلاغ شد.

 2- وزارت علوم دارای یک اساسنامه الگوی مصوب شورای گسترش آموزش عالی به شماره 16943-6؍6؍1395 برای پارکهای علم و فناوری می باشد که بر اساس آیین نامه تاسیس و راه اندازی پارکهای علم و  فناوری، هر پارک پس از تاسیس مـوظف به تهیه اساسنامـه پیشنهادی خـود مطابق با اساسنامه الگوی وزارت عتف است.

 3- طبق اساسنامه الگوی پارکهای علم و فناوری اساسنامه پیشنهادی هر پارک ابتدا باید در هیأت امنای آن پارک به تایید رسیده و برای تصویب در شورای گسترش آموزش عالی به وزارت ارسال شود.

 4- در حال حاضر اساسنامه پیشنهادی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به تصویب هیأت امنا رسیده و تقاضای تصویب آن در شورای گسترش آموزش عالی به این دفتر ارسال شده است.

 5- از سال گذشته به دلیل ضرورت انجام برخی اصلاحات در اساسنامه الگوی پارکها، اساسنامه هیچ پارکی در شورای گسترش آموزش عالی مطرح نشده است. خوشبختانه اخیراً اساسنامه پیشنهادی پارکها جهت تصویب در شورای گسترش آموزش عالی آماده شده و مراحل نهایی تصویب خود را می گذراند. لذا به محض تصویب وابلاغ آن به کلیه پارکهای علم و فناوری، اساسنامه هر پارک از جمله پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب خواهد رسید."

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

از آنجا که مصوبه مورد اعتراض بر اساس ماده 12 اساسنامه مصوب 17؍12؍1381 شورای گسترش آموزش عالی در حد پیشنهاد است که بایستی در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب برسد و نامه شماره 0422؍7005-12؍10؍1397 رئیس پـارک علـم و فنـاوری خطاب بـه مـدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری نیز مؤید و مبین همین معنی است، همچنین طرف شکایت نیز مدعی است که بر اساس اساسنامه الگوی مصوب سال 1381 شورای گسترش عمل می کند و هنوز اساسنامه پیشنهادی هیأت امناء به تصویب و تأیید شورای گسترش نرسیده است، با این اوصاف مقرره مورد شکایت در حد پیشنهاد بـوده و از مصادیـق مقررات مـوضوع مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیست./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری