فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍2309

شاکی:

خانم الهام بهره بر

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 71980-1؍7؍1396 معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی

تاریخ رأی:

سه شنبه 8 مرداد 1398

شماره دادنامه:

907

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 907

تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍2309

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم الهام بهره بر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 71980-1؍7؍1396 معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 71980-1؍7؍1396 معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 با احترام به دلالت مستندات معنون تصدیع می دهد وفق بخشنامه مخدوش شماره 71980-1؍7؍1396 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ( که وفق ماده 4 اساسنامه سهام آن صد در صد متعلق به دولت می باشد) کارمندان رسمی و پیمانی مکلف به ارائه گواهی مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به شرکت مذکور شده اند که صدور بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مغایر قوانین و مقررات جاری مربوط می باشد:

 الف: در خصوص مستخدمین رسمی

 الزام کارمندان رسمی به ارائه گواهی مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به خوانده، در تضاد با حق قانونی کارمندان رسمی در ماده 24 آیین نامه مرخصی ها می باشد که مقرر داشته «هرگاه کارمند شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد ... و گواهی پزشک را ... در موارد ده روز و بیشتر در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدیر یا معاون واحد مربوط برای ارجاع به کارگزینی ارائه دهد.»

 ب: در خصوص مستخدمین پیمانی

 1- الزام کارمندان پیمانی به ارائه گواهی مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به خوانده نیز برخلاف مفاد ماده 14 آیین نامه استخدام پیمانی علی الخصوص تبصره 1 آن می باشد که اعلام نموده «این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.»

 2- نکته حائز اهمیت آن که هر چند کارمندان پیمانی وفق تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات تامین اجتماعی هستند، لیکن قانون تامین اجتماعی در خصوص این موضوع مسکوت است.

 3- بخشنامـه مورد نـزاع به استناد مـاده 62 قانون تـامین اجتماعی، بـه اشتبـاه برای ارائه گواهی استعلاجی مهلت 2 روزه تعیین کرده است، لیکن ماده 62 « قانون تامین اجتماعی» در خصوص مستخدمین پیمانی مقرر داشته « ... غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد...» و در خصوص مهلت ارائه گواهی مذکور تعیین تکلیف ننموده و صرفاً به تکلیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم پرداخته است، مفهوم این ماده چنین خواهد بود که پرداخت این غرامت یاد شده در سه روز اول مرخصی استعلاجی بر عهده آن سازمان نمی باشد. در تایید استدلال فوق، تبصره 2 ماده 14 آیین نامه استخدام پیمانی مقرر می دارد «حقوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی که عدم اشتغال آن به سبب بیماری باشد... تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری .... مشمول مقررات تامین اجتماعی خواهد بود.» بنابراین استنباط خوانـده از ماده 62 قانون تـامین اجتماعی و صدور بخشنامه متنازع فیه بر مبنای آن ماده مردود می باشد.

 با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد بخشنامه صدرالذکر در تضاد با مفاد آیین نامه های صادره از سوی هیأت وزیران قرار دارد و به همین دلیل موجبات تضییع حقوق کارمندان رسمی و پیمانی را فراهم می آورد، تقاضای بذل توجه و به طریق اولی طرح مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 النهایه ابطال بخشنامه معترض عنه مورد تمناست." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه شماره 97-2309-10 مورخ 26؍8؍1397 پاسخ داده است که:

 " با احترام بازگشت به ابلاغیه رفع نقص در پرونده دعوای خانم الهام بهره بر به طرفیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شرکت مارالذکر در خصوص مرخصی استعلاجی که در تاریخ 15؍8؍1397 ابلاغ گردید، به استحضار می رساند وفق ماده 4 اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سهام شرکت مذکور صد در صد متعلق به دولت می باشد، بنابراین آن شرکت دولتی است و وفق مواد 5 و 118 قانـون مـدیریت خـدمات کشـوری مصوب 17؍8؍1386 مکلف به رعایت و اجرای احکام قانون اخیرالذکر و آیین نامه های اجرایی آن است. این در حالیست که بخشنامه مورد نزاع به شماره 71980-1؍7؍1396 صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به دلایل ذیل فراتر از حدود اختیارات و برخلاف نص صریح آیین نامه های مصوب هیأت وزیران تدوین و انشاء یافته است.

 الف: در خصوص مستخدمین رسمی

 هیأت وزیران با اختیار حاصله از ماده 50 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، آیین نامه مرخصی ها را در تاریخ 1346 تصویب نمود. وفق ماده 1 آیین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91، 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍4؍1389، آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47، 48، 49 قانون استخدام کشوری تنفیذ شده است. ماده 24 آیین نامه مرخصی ها مقرر داشته « هرگاه کارمند شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد ... و گواهی پزشک را در موارد ده روز و بیشتر در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدیر یا معاون واحد مربوط برای ارجاع به کارگزینی ارائه دهد.» لکن بر خلاف ماده مارالذکر خوانده با صدور بخشنامه متنازع فیه کارمندان رسمی شرکت را مکلف به ارائه گواهی مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به شرکت کرده است.

 ب: در خصوص مستخدمین پیمانی

 هیأت وزیران با اختیار حاصله از تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، آیین نامه استخدام پیمانی را در تاریخ 1368 تصویب نمود و احکام قانونی مذکور به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی که اعلام می دارد « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.» کما کان به قوت خود باقی است. در حال حاضر خوانده کارمندان پیمانی شاغل را مکلف به ارائه گواهی مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی به آن شرکت کرده است که این بخشنامه بر خلاف مفاد ماده 14 آیین نامه استخدام پیمانی علی الخصوص تبصره 1 آن می باشد که اعلام نموده « این قبیل مستخدمین موظفند ضمن آگاه کردن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت مدارک مربوط به بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.»

 ج: عدم اختیار قانونی خوانده در تصویب بخشنامه معترض عنه:

 به موجب بند 1 ماده 53 قانون احکام دائمی کشور، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می تواند بر اساس اساسنامه های اداری استخدامی خاصی که به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره شود، لیکن تاکنون اساسنامه مذکور تهیه و تصویب نشده است. بنابراین شرکت مذکور کماکان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های آن اداره می شود و مکلف به اجرای احکام قانونی معنونه است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد بخشنامه صدرالذکر در تضاد آشکار با مفاد آیین نامه های صادره از سوی هیأت وزیران قرار دارد و به همین دلیل موجبات تضییع حقوق کارمندان رسمی و پیمانی را فراهم می آورد، تقاضای بذل توجه و ابطال بخشنامه متنازع فیه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 مورد تمناست." 

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " اعضای محترم هیأت مدیره، معاونان، مشاوران، مدیران کل و مدیران محترم ستادی و فرودگاهی (35-96)

 با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره 80142-11؍8؍1393، 85766-28؍8؍1393، 107067-18؍9؍1394، 138274-18؍11؍1395 و 62735-7؍6؍1396 و در اجرای تبصره های 2 و 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 62 قانون تامین اجتماعی، بخشنامه شماره 5271؍93؍200-17؍4؍1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) و آیین نامه مرخصی ها و با عنایت به لزوم اصلاح فرایندهای اداری در راستای رعایت مقررات و برقراری نظم و انضباط اداری و همچنین ایجاد وحدت رویه و یکپارچه سازی و هماهنگی هرچه بهتر در پیاده سازی قوانین، به پیوست فرم مرخصی استعلاجی (کارکنان ستادی و

فرودگاهی) برای اقدام لازم برابر با فرایند زیر ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به تکمیل فرم و الصاق مدارک ذیربط به منظور اخذ مرخصی استعلاجی کارکنان هماهنگی لازم معمول گردد.

 1) مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری:

 1-1) ارسال گواهی پرشک معالج مستخدم برای اظهار نظر پزشک معتمد

 2-1) تایید گواهی توسط پزشک معتمد و تهیه حکم مرخصی استعلاجی

 3-1) در صورت عدم تایید گواهی اعاده به واحد سازمانی برای تعیین تکلیف

 2) مشترکین صندوق تامین اجتماعی:

 1-2) ارسال گواهی پزشک معالج مستخدم برای اظهار نظر پزشک معتمد

 2-2) تهیه حکم مرخصی استعلاجی پس از تایید پزشک معتمد برای مرخصی های بین یک تا سه روز

 3-2) بیش از سه روز ارسال به امور مالی برای قطع حقوق کارکنان غیر رسمی

 4-3) معرفی مستخدم برای مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری

تذکر مهم: ثبت و اعمال مرخصی استعلاجی در سامانه حضور و غیاب پس از پر کردن فرم انجام می پذیرد، لکن تکمیل و ارسال فرم در اولین روز حضور برای مرخصی های استعلاجی کمتر از سه روز و برای بیش از سه روز در دومین روز مرخصی، الزامی خواهد بود. بدین روی در صورت عدم ارسال و تایید فرم مربوط، مدت عدم حضور به عنوان کسر کار تلقی و مطابق ضوابط اقدام خواهد شد.- معاون توسعه مدیریت و منابع" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیأت مدیره و راهبر امور حقوقی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به موجب لایحه شماره 1073000-26؍9؍1397 مبادرت به ارسال لایحه دفاعیه شماره 105358-21؍9؍1397 کرده که متن آن به قرار زیر است:

 "  با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 100811-12؍9؍1397 به استحضار می رساند:

 1- شرایط شغلی شاکی با توجه به موضوع شکایت و خواسته:

 مطابق حکم کارگزینی شماره (112560-6؍5؍1397) نامبرده فوق با عنوان پست سازمانی کارشناس حقوقی اسناد و املاک فروگاهی و تحصیلات در مقطع لیسانس حقوق با سنوات خدمتی به مدت 2 سال و 5 ماه و 6 روز (تا تاریخ 1؍1؍1397) در آن دفتر اشتغال به کار دارند.

 ادله و موارد قابل استناد به موازین قانونی مربوط به موضوع شکایت و خواسته شاکی:

 این معاونت ضمن احترام به حقوق شهروندی و با رویکرد عدالت محورانه و ایفای حقوق مادی و معنوی دستگاه و ارباب رجوع، ادله و موازین مستند خود را در تهیه، تنظیم و صدور بخشنامه شماره 71980-1؍7؍1396 به شرح زیر معروض می دارد:

 الف) نامبرده در بند الف دادخواست خود اظهار کرده اند که در بخشنامه مورد شکایت کارمندان رسمی ملزم به ارائه گواهی مرخصی های استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی شده اند، در صورتی که این امر برای کارکنان غیر رسمی مشترک صندوق تامین اجتماعی بـرای دریافت غـرامت دستمزد از سازمان تـامین اجتماعی می باشد و تنها رعایت ماده 21 آیین نامه مرخصی ها در بند 5 جزء الف فرم مرخصی استعلاجی کارکنان ستادی تاکید شده است.

 ب) وفـق تبصره 2 مـاده 14 آیین نامه استخـدامی پیمانی، حقـوق و فوق العاده های مستخدمین پیمانی کـه عـدم اشتغال آنان به سبب بیماری می باشد و در بیمارستان بستری نشوند، تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شـد و ماـزاد بر سه روز تـا خاتمه بیماری و حـداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

 ج) طبق بند 1 ماده 62 قانون تامین اجتماعی، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت و دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

 د) بر اساس بند 2 بخشنامه شماره 5271؍93؍200-17؍4؍1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می باشند، با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره 1120؍91؍5000-3؍4؍1391 با رعایت مقررات مربوط، بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می باشد.

 با عنایت به مراتب پیش گفته هدف از تعیین اعلام مرخصی استعلاجی بیش از سه روز در دومین روز مرخصی برای کارکنان غیر رسمی مشترک صندوق تامین اجتماعی به دلیل بیماری، تحقق بندهای (ب)، (ج) و (د) می باشد زیرا در صورتی که کارمند بیش از سه روز از مرخصی استعلاجی استفاده نماید و به دستگاه خود اطلاع ندهد و دستگاه نیز حقوق ایشان را پرداخت می نماید، در این صورت مسئولیت تضییع حقوق بیت المال بر عهده چه کسانی خواهد بود؟ خاطر نشان می سازد: مسلماً هدف از صدور بخشنامه صدرالاشاره ابلاغ رویه ها و ضوابط داخلی بر پایه اجرای صحیح و رعایت دقیق مقررات اداری ابلاغی و ایجاد نظم و انضباط اداری بوده و هرگونه تغییر در مسیر فرایند موجبات عدم اجرای صحیح مقررات ذیربط را فراهم خواهد آورد. خواهشمند است دستور فرمایید رد دعوای ایشان به نحو مقتضی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شود. "

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یک شرکت دولتی است که از لحاظ اداری و استخدامی بعد از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول مقررات این قانون در آمده است و به موجب بند 1 ماده 53 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه مورد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اداره شوند لیکن تاکنون این اساسنامه به تصویب نرسیده است. ثانیاً: در خصوص نحوه مرخصی استعلاجی کارکنان دولت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، هیأت وزیران در حدود صلاحیت خود اقدام به وضع آیین نامه مبادرت کرده است، بنابراین صدور مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت مقام وضع آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری