فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97؍3576

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 1 مرداد 1398

شماره دادنامه:

845

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 845

تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍3576

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 133418؍ت54988هـ-24؍10؍1396 هیأت وزیران

 گردش کار: 1- سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 237374-18؍10؍1397 ابطال مصوبه 133418؍ت54988هـ-24؍10؍1396 هیأت وزیران را خواستار شده است.

 2- متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است: 

 " دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

 هیأت وزیران در جلسه 20؍10؍1396 به پیشنهاد شماره 4571؍10؍962-13؍10؍1396 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) و بند (الف) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- تصویب کرد: 

 سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود:

سازمان مسئول

موضوع فعالیت

مساحت

شرکت آباد راهان پارس

صنعتی و خدماتی

(60) هکتار

معاون اول رئیس جمهور" 3- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شکایت شاکی موردی است و جنبه عام الشمول ندارد، لذا رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده تشخیص شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری