فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوي اَنْ تَعدِلُوا

دادنامه آرای هیات عمومی

کلاسه پرونده:

97/1030

شاکی:

سازمان صنایع دفاع

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 12 تير 1397

شماره دادنامه:

949

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 949

تاریخ دادنامه: 12/4/1397

کلاسه پرونده: 97/1030

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: سازمان صنایع دفاع

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

     گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعطای مرخصی منطقه محروم به ازای هر سال 45 روز، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند. به این نحو که شعب 5 ، 6 و 35 بدوی دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص مزبور، با این استدلال که « حذف نام دورود از مناطق محروم در آیین نامه 9/12/78 عطف به ماسبق نمی گردد » رأی  به ورود شکایت صادر کردند ولی شعب 6 و 35 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مشابه با این استدلال که چون « در آیین نامه قانون آجا مصوب 1367 و آیین نامه کارکنان نیروهای مسلح مصوب 1378، شهر دورود به عنوان منطقه بد آب و هوا احصا نشده است رأی به رد شکایت صادر کرده اند.

  گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 5 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900057082 با موضوع دادخواست آقای حسین جلالوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف

شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر ماه 45 روز مرخصی به موجب دادنامه شماره 9309970900501553-30/5/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با عنایت به اینکه صرف تصویب نامه جدید مورخ 9/12/1378 و حذف نام دورود از مناطق محروم موجب اسقاط حقوق مکتسبه قانونی شاکی در بهره مندی از مرخصی 45 روزه خدمت در مناطق محروم نمی گردد و توجهاً به اینکه طرف شکایت منکر اشتغال به کار شاکی در منطقه محروم دورود در لایحه دفاعیه نشده است و با التفات به اینکه شاکی با انجام خدمت در منطقه محروم دورود که قبل از تاریخ فوق جزء مناطق محروم بوده استحقاق استفاده از مرخصی مناطق محروم را داشته و اینکه آیین نامه جدید از زمان تصویب نام دورود را از مناطق محروم حذف نموده است و عطف به ماسبق نشده است بنابراین تا مورخ 9/12/1378 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعمال و اعطاء مرخصی مناطق محروم تا مورخ 9/12/1378 در حق شاکی و نسبت به خواسته شاکی از تاریخ فوق به بعد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955202634-17/6/1395 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

  ب: شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900078308 با موضوع دادخواست آقای جلال دالوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر سال 45 روز مرخصی به موجب دادنامه شماره 9309970900600384-22/2/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با عنایت به اینکه صرف تصویب آیین نامه جدید مورخ 9/12/1378 و حذف نام دورود از مناطق محروم موجباسقاط حقوق مکتسبه قانونی شاکی در بهره مندی از مرخصی 45 روزه خدمت درمناطق محروم نمی گردد و توجهاً به اینکه طرف شکایت منکر اشتغال به کار شاکی در منطقه محروم دورود در لایحه دفاعیه نشده است و با التفات به اینکه شاکی با انجام خدمت در منطقه محروم دورود که قبل از تاریخ فوق جزء مناطق محروم بوده استحقاق استفاده از مرخصی مناطق محروم را داشته و از اینکه آیین نامه جدید از زمان تصویب نام دورود را از مناطق محروم حذف نموده است و عطف به ما سبق نشده است بنابراین تا مورخ 9/12/1378 حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعمال و اعطاء مرخصی مناطق محروم تا مورخ 9/12/1378 در حق شاکی و نسبت به خواسته شاکی از تاریخ فوق به بعد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

  رأی مذکور به موجب رأی شماره 950997095520087-21/1/1395 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

  ج: شعبه 35 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9209980900078253 با موضوع دادخواست آقای عین اله جاوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواست صدور حکم به اعطاء مرخصی محروم به ازاء هر سال 45 روز به موجب دادنامه شماره 9309970903500966-14/5/1393 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  با لحاظ مفاد ماده سوم از آیین نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح مدت مرخصی مستخدمین نظامی در مناطق بد آب و هوا 45 روز بوده و در مانحن فیه خوانده دلیل و مستندی دال بر اجرای مفاد ماده مذکور در خصوص خواهان ارائه و اراز ننموده است مضافاً بازنشستگی خواهان مسقط حقوق مکتسبه وی نخواهد گردید لذا دعوای مطروحه را وارد و خوانده را ملزم به اجابت خواسته مطروحه بر مبنای ایام خدمت خواهان در مناطق بد آب و هوا می نماید. رأی صادره در اجرای مفاد ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز  پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

  د: شعبه 6 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 6/88/975 با موضوع دادخواست آقای پرویز ابراهیمی به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر سال 45 روز مرخصی به موجب دادنامه شماره 2388-30/10/1388 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق پرونده خصوصاً مفاد نامه شماره 21/13/802/2/6020-19/8/1388 معاونت منابع انسانی سازمان صنایع  دفاع اعلام داشته در آیین نامه مرخصی مشمولین قانون آجا مصوب 1367 و همچنین آیین نامه فعلی کارکنان ن.م مصوب 1378 مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا ( 45 روز) احصاء شده است منطقه دورود در فهرستهای مزبور وجود ندارد مضافاً برای تعیین مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا قبل از سال 1367       آیین نامه معاش کارکنان ن.م ملاک عمل بوده است از آنجایی که نام منطقه دورود در فهرست مذکور وجود نداشت لذا نامه مورخ 15/12/1386 کان لم یکن و مبالغ اضافه پرداختی بابت مرخصی مناطق بد آب و هوا به نامبرده با مساعدت لازم به صورت اقساطی دریافت می گردد. با التفات به مراتب فوق شکایت شاکی متکی به دلیل نیست بنابراین به رد شکایت مشارالیه اعلام رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.

 هـ: شعبه 35 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900000085 و 9209980900056948 با موضوع دادخواست آقایان عباس صحرایی و رضا اسلام پناه به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اعطاء مرخصی محروم به ازاء هر سال 45 روز به موجب دادنامه های شماره 9409970903500231 و 9209980900056948-14/2/1394 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 با عنایت به مفاد جوابیه خوانده مزایای بدی آب و هوا در خصوص خواهان لحاظ و سایر مطالبات فاقد عمل و مستند قانونی می باشد و خواهان در خصوص تخلف و تخطی خوانده از قواعد مقررات موضوعه نیز دلیل و مستندی متقن ارائه و ابراز ننموده است لذا دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم برد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

  در اثر تجدیدنظر خواهی آقای رضا اسلام پناه از رأی مذکور، شعبه 2 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9309970955201054-27/12/1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با عنایت به تجدیدنظر خواهی آقای رضا اسلام پناه نسبت به دادنامه شماره 500457-14/2/1393 صادره از شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 1/5/1393 به تجدیدنظر خواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 25/5/1393 نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی مستنداً به ماده 65 و 58 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.       

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/4/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

 

ثانیاً: با توجه به اینکه مناطق بد آب و هوا در آیین نامه های معاش های نیروهای مسلح مصوب 1346 و    آیین نامه مرخصی های پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1367 و آیین نامه مرخصی نیروهای مسلح مصوب سال 1378 احصاء شده و در مقررات مذکور منطقه دورود در هیچ برهه ای از زمان جزء مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نبوده است، بنابراین آراء بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری