بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9900921

شاکی:

رئیس دیوان عدالت اداری 

موضوع:

عدم اعمال ماده 91

تاریخ رأی:

يکشنبه 9 آذر 1399

شماره دادنامه:

938

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 938

تاریخ دادنامه : 1399/7/29

شماره پرونده: 9900921

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 1897 الی 1899-4؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: 1- رئیس مرکزی فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس تهران به موجب نامه شماره 210؍98ص؍ت115-24؍10؍1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

 " در خصوص رأی وحدت رویه 4؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شمول دامنه قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت به پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی 115 به استحضار می رساند با عنایت به اینکه وفق نص ماده واحده قانون مذکور و ماده 1 آیین نامه اجرایی آن، سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل « شاغلین بالینی» رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی ( کشوری و لشکری) و غیردولتی می باشند و «شاغلین بالینی» به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی ( کشوری و لشکری) و غیردولتی به «بیماران بستری به صورت مستقیم» ارائه خدمت می نمایند و شامل پرستاران، بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فورتیهای پزشکی می باشند، لـذا «شرایط» شمول مفـاد و امتیازات قانون مـذکور و آیین نامه اجـرایی آن: 1- انجام کار بالینی 

2- در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی 3- به بیماران بستری 4- به طور مستقیم می باشد و نظر به اینکه هیچ یک از پرسنل فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی ( اورژانس 115) همان گونه که از عنوان « پیش بیمارستانی» پیداست هرگز و تحت هیچ شرایطی در سمت اورژانس 115 در هیچ بیمارستان و مراکز درمانی شبانه روزی بر بالین بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت نمی نمایند، لذا شمول مفاد و امتیازات قانون مذکور نسبت به پرسنل اورژانس 115 صراحتاً مخالف و معارض نص قانون می باشد. حتی در آیین نامه اجرایی قانون یاد شده که عبارت « رشته شغلی فوریتهای پزشکی» قید شده است نیز باید توجه داشت که هیأت وزیران، بدواً شاغلین بالینی را به شرح فوق تعریف نموده و سپس آن تعریف را شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران و ... قرار داده اند که وضعیت شغلی این شاغلین با تعریف مذکور مطابقت داشته باشد، لذا بدیهی است شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی که به عنوان پرسنل اورژانس داخلی بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی، بر بالین بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می نمایند مشمول شرایط قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن می باشند. از این رو رأی وحدت رویه صادره در خصوص پرسنل اروژانس 115 با نص قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن در تعارض بیّن و آشکار قرار دارد. بنا علیهذا و با عرض مراتب فوق تقاضا دارد در صورت صلاحدید مقرر فرمایید تا مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 نسبت به طرح رأی وحدت رویه مذکور جهت رسیدگی مجدد در هیأت عمومی آن دیوان اقدامات مقتضی به عمل آید تا بدین ترتیب از تعدد شکایات و رسیدگی های مغایر نص قانون اجتناب گردد. " 

 2- متن رأی شماره 1897 الی 1899-4؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

 " مطابق قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 به منظور کارایی و اثر بخشی سرمایه هـای انسانی نظام سلامت شاغلین رستـه بهداشتی، درمـانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیر دولتـی امتیازاتی پیش بینی شده و در بنـد 5 قانون مـذکور تصویب آیین نامه اجرایی قانون بـه عهده هیأت وزیران محول شده و در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق شده و صراحتاً شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی از جمله مصادیق شاغلین بالینی تعیین شده است، بنابراین فارغ از اینکه شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی در بیمارستان و مراکز درمانی اشتغال داشته باشند و یا در مراکز فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز اورژانس 115، مشمول احکام قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن هستند. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز اورژانس 115 و نیز شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیر دولتی را مشمول احکام قانون یاد شده تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. " 

 3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 17580؍9000-24؍3؍1399 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

 " احتراما،ً در خصوص نامه شماره 17580 موضوع درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان مرکز اورژانس تهران نسبت به رأی شماره 1897 الی 1899-4؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد «برخورداری از امتیازات قانون ارتقای بهره وری برای کارکنان فوریت های پزشکی ( اورژانس 115)« به استحضار می رساند: مرکز اورژانس تهران (115) در مورد دامنه شمول قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت به پرسنل فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (115) که در رأی هیأت عمومی فوق الذکر به آن تصریح شده معترض بوده و استدلال نموده که: طبق ماده واحده قانون ارتقای بهره وری و ماده 1 آیین نامه اجرای آن « شاغلین بالینی به کارکنان دسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولت ( کشوری و لشکری) و غیردولتی به بیمارستان بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها وکارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی می باشند که شرایط شمول مفاد و امتیازات قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن عبارتند از:

 1- انجام کار بالینی 2- در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی 3- به بیماران بستری 4- به طور مستقیم باشد. لذا با توجه به مراتب فوق پرسنل فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی ( اورژانس 115) تحت هیچ شرایطی در سمت اورژانس 115 در هیچ بیمارستانی و یا مراکز درمانی شبانه روزی بر بالین بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت نمی نمایند و با عنایت به رشته شغلی فوریت های پزشکی که در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری بیان شده و تعریف شاغلین بالینی در این ماده وضعیت شغلی این رشته شغلی با پرسنل اورژانس داخلی بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی بر بالین بیماران بستری که به صورت مستقیم ارائه خدمت می نمایند مشمول مزایای قانون ارتقای بهره وری می گردد. بنابراین رأی هیأت عمومی اشاره شده را خلاف قانون دانسته و اعمال ماده 91 را خواستار شده است. هیأت عمومی دیوان با استدلال اینکه در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، شاغلین بالینی به کارکنان دسته بهداشتی درمانی اطلاق شده و صراحتاً شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی از جمله مصادیق شاغلین بالینی تعیین شده است، بنابراین فارغ از اینکه شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی در بیمارستان و مراکز درمانی داشته باشند و یا در مراکز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به اورژانس 115 مشمول احکام قانون ارتقای بهره وری و آیین‌نامه، اجرایی آن هستند. با توجه به مراتب فوق شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی دو دسته می باشند:

دسته اول اشخاص شاغل در فوریت های پزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی که به بیماران بستری به صورت مستقیم خدمت ارائه می نمایند.

 دسته دوم اشخاص شاغل در فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به اورژانس 115 که وظیفه آنان ارائه خدمت به بیماران در محل حادثه و یا منزل و انتقال آنان به یکی از بیمارستان ها می باشد.

 بنابراین با توجه به تعریف شاغلین بالینی در ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری نظام سلامت و بیان مصادیق آن و همچنین این که کارکنان بیمارستان و مراکز درمانی شبانه روزی « شاغلین بالینی» تلقی می شوند، لذا کارکنان اورژانس 115 دارای شرایط قید شده در ماده فوق الذکر نبوده و از شمول آن خارج می باشد. لیکن با توجه به مراتب فوق رأی شماره 1897 الی 1899 -4؍10؍1397 هیأت عمومی خلاف ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری بوده و پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان مورد استدعاست."

 4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی در هامش گزارش مورخ 7؍7؍1399 مدیرکل هیأت عمومی و  هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍7؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه به طور صریح در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، صراحتاً شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی از جمله مصادیق شاغلین بالینی تعیین شده است، رأی شماره 1897 الی 1899-4؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مزایای قانونیِ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را شامل کارکنان بالینی شاغل در مراکز فوریت های پزشکی 115 دانسته منطبق با قانون صادر شده است و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور مورد پذیرش اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفت./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری