آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9802704

شاکی:

آقای رحیم امین شرعی

موضوع:

ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای 10-5 و 10-1-8 ماده 10 در سالهای 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری آذربایجان شرقی در سالهای 1397 و 1398

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2983

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2983

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9802704

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحیم امین شرعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در خصوص وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ بندهای 10-5 و 10-1-8 ماده 10 در سالهای 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری آذربایجان شرقی در سالهای 1397 و 1398

 گردش کار: 1- شورای اسلامی شهر تبریز طی مصوباتی در سالهای 1397 و 1398 در خصوص تعیین عوارض برای حذف یا کسری پارکینگ مبادرت به وضع عوارض محلی و بهای خدمات نموده است.

 2- به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است.

 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍12؍1398 با معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیـوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پـس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره 770- 18؍10؍1391 و 97 الی 100- 16؍2؍1392 و 116-23؍2؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه بندهای 10-5 و 10-1-8 ماده 10 در سالهای 1397 و 1398 و ماده 17 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سالهای 1397 و 1398 مبنی بر تعیین عوارض برای حذف یا کسر پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری