آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9802964

شاکی:

آقای مهدی امامی کوپائی

موضوع:

ابطال تعرفه عوارض کد 800-1397 (بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ) شورای اسلامی شاهین شهر در سال 1397

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2982

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2982

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9802964

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی امامی کوپائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کد 800-1397 (بهای خدمات تأمین و احداث پارکینگ) شورای اسلامی شاهین شهر در سال 1397

 گردش کار: 1- شهرداری شاهین شهر بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 در کد تعرفه 800-97 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض خدمات تأمین و احداث پارکینگ نموده است.

 2- به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است.

 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍12؍1398 با حضور معاونین دیـوان عدالت اداری و رؤسـا و مستـشاران و دادرسـان شعب دیوان و با حضور نماینـده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحـث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره 770- 18؍10؍1391 و 97 الی 100- 16؍2؍1392 و 116-23؍2؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه تعرفه عوارض کد 800-1397 مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر در سال 1397 مبنی بر تعیین مبالغی به عنوان عوارض خدمات تأمین و احداث پارکینگ بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری