آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9803076

شاکی:

آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع:

ابطال تعرفه شماره 2-15 دفترچه عوارض ساخت و ساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ،تجاری ، اداری و سایر کاربریها در سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان 

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2981

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2981

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9803076

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-15 دفترچه عوارض ساخت و ساز تحت عنوان تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ،تجاری ، اداری و سایر کاربریها در سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان 

 گردش کار: 1- شورای اسلامی شهر کرمان به موجب تعرفه شماره 2-15 دفترچه عوارض ساخت و ساز در سال 1398 تحت عنوان « تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و سایر کاربریها» مبادرت به وضع عوارض نموده است .

 2- به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392 و به جهت مغایرت با مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است.

 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع کرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍12؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بـررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که به موجب آراء شماره 770- 18؍10؍1391 و 97 الی 100- 16؍2؍1392 و 116-23؍2؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیش گفته هیأت عمومی و با عنایت به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده است، در نتیجه تعرفه شماره 2-15 عوارض و بهای خدمات مصوبه شورای اسلامی شهرکرمان برای اجرا در سال 1398 مبنی بر تجویز عوارض هزینه تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، اداری ، تجاری و سایر کاربریها بـرخلاف قانون و آراء یاد شده هیأت عمومی صادر شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. / 

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری