آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9803095

شاکی:

آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع:

ابطال عوارض تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره 2-24 دفترچه تعرفه عوارض ساخت و ساز سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان

تاریخ رأی:

سه شنبه 15 بهمن 1398

شماره دادنامه:

2987

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2987

تاریخ دادنامه: 24؍10؍1398

شماره پرونده: 9803095

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره 2-24 دفترچه تعرفه عوارض ساخت و ساز سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان

 گردش کار: 1- به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان برای تغییر و تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره 2-24 دفترچه تعرفه عوارض ساخت و ساز جهت اجرا در سال 1398، عوارض تعیین شده است.

 2- به موجب دادخواستی ابطال تعرفه مذکور در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به جهت مغایرت مفاد آراء هیأت عمومی درخواست شده است.

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 تعرفه شماره 2-24 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر یا تعیین کاربری (و همچنین در راستای اجرای طرحهای توسعه شهری)

عوارض تغییر کاربری اراضی

نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

سایر کاربریها به مسکونی یا به هر نوع کاربری دیگر مطابق ضوابط طبق روال قانونی

50%×(M2-M1)× مساحت

معادل 50% ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک 

املاکی که براساس طرحهای مصوب بازنگری یا به درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری باید مشمول این عوارض می گردند. (گردند)

هرگونه تثبیت و یا تعیین کاربری که توسط کارگروه امـور زیربنایی صـادر می گردد مشمول این تعرفه می گردد.

 3- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

 4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍10؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء شماره 350-25؍3؍1394 و 247-2؍5؍1391  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهرکرمان به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرمان در تصویب مصوبه مورد اعتراض عوارض تغییر کاربری وضع کرده است، مصوبه مذکور در غیر از تعیین عوارض تغییر کاربری ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری