آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9703940

شاکی:

آقای پیمان قیدر

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 دی 1398

شماره دادنامه:

2904

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2904

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1398

شماره پرونده: 9703940

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان قیدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 30؍7؍1397 کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی وزارت کشور

 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 30؍7؍1397 کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " انجمن اسلامی مهندسان ایران دارای پروانه فعالیت به شماره 23؍1-42؍الف-10؍7؍1370 یک تشکل صنفی-سیاسی و اجتماعی می باشد که همواره توانسته در شاخه های مختلف اجتماعی، سیاسی و صنفی از جمله مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا، خانه احزاب و مجامع سیاسی توفیقاتی را به دست آورد. اینجانب پیمان قیدر دبیر این انجمن در شهرستان شهریار با بیش از 70 نفر عضو مشغول به فعالیت در راستای مطالب ذکر شده در چارچوب اساسنامه این انجمن می باشیم. بعد از پیگیریهای مختلف اینجانب متوجه شدم که کمیسیون ماده 10 احزاب در یک اقدام غیرقانونی و مضحک و خارج از حدود و اختیارات اقدام به واگذاری اختیار این تشکل به یک شخص غیر مسئول و غیرعضو نموده است و نامبرده نیز با بکارگیری چند عضو مستعفی اقدام به ساخت مهر و سربرگ انجمن نموده و با صدور اطلاعیه به نام هیأت منتخب وزارت کشور اقدام به فراخوان عمومی در تاریخ 21؍2؍1397 می نماید و کنگره ایی تحت عنوان انجمن اسلامی مهندسان ایران برگزار می کند که اکثر شرکت کنندگان در آن افراد غیر عضو، ناشناخته و سیاه لشکر بوده و دعوتها گزینشی که بیش از 70 درصد دبیران استانها و شهرستانها و اعضای عادی دعوت نشده بودند. لذا با توجه به شرح واقع از آن مقام به عنوان نمانیده 70 نفر از اعضا خواهشمندم دستور توقف عملیات اجرایی مصوب 30؍7؍1397 کمیسیون ماده 10 و ابطال آن مصوبه و همچنین دستور الزام کمیسیون ماده 10 احزاب و تأیید کنگره قانونی مورخ 11؍3؍1397 را نمایید." 

 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " صورتجلسات کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی دوازدهمین جلسه سال 1397:

 اهم مشروح مذاکرات: گزارش مجمع انجمن اسلامی مهندسان ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 متن مصوبه: برگزاری مجمع انجمن اسلامی مهندسان ایران مطرح و تطبیق اساسنامه و مرام نامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسین تصویب شد." 

 3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور سیاسی و دبیر کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 95356-13؍5؍1398 توضیح داده است که:

" 1- پروانه فعالیت انجمن اسلامی مهندسان ایران به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها مصوب سال 1360 از سوی وزارت کشور صادر گردیده و با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مورخ 22؍8؍1395 و الزام ماده 22 این قانون مبنی بر تطبیق وضعیت کلیه احزاب و گروه های سیاسی با مقررات قانون جدید، مراتب جهت اقدام لازم به انجمن مذکور ابلاغ گردید.

 2- پس از ابلاغیه مذکور، موضوع به استناد مفاد ماده 11 قانون در جلسه مورخ 11؍10؍1396 کمیسیون ماده 10 مطرح گردید و مقرر شد آقای حسین کمالی به عنوان نماینده کمیسیون ماده 10 بر روند برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن مذکور نظارت کند.

 3- با عنایت به این که فرآیند برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسان ایران طبق گزارش هیأت رییسه مجمع و گزارش ناظر کمیسیون ماده 10 احزاب و گروه های سیاسی مطابق با قوانین و مقررات جاری بود، موضوع در جلسه مورخ 30؍7؍1397 کمیسیون مذکور مطرح و فرآیند برگزاری مجمع عمومی و تصویب اساسنامه و مرامنامه جدید انجمن، مورد تأیید کمیسیون قرار گرفته است. " 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت از مصادیق تصریح شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خارج است، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری