آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9802899

شاکی:

آقای سیدحسین موسوی

موضوع:

اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1237-8؍12؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 دی 1398

شماره دادنامه:

2903

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2903

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1398

شماره پرونده: 9802899

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدحسین موسوی

موضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1237-8؍12؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: 1- با شکایت آقای سیدحسین موسوی و به موجب رأی شماره 1237-8؍12؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان در خصوص تعرفه عوارض حذف و کسر پارکینگ مربوط به سالهای 1390، 1392 و 1494 شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان ابطال شد.

 2- متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " احتراماً اینجانب سیدحسین موسوی حقیقی شاکی در پرونده کلاسه 94؍1178 به طرفیت شورای اسلامی شهر بـرازجان که منجر بـه صدور دادنامه شمـاره 1237-8؍12؍1396 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید می باشم. لـذا در همین راستا و به منظور جـلوگیری از تضییع حقوق اینجانب از حضرت عالی تقاضا دارم در صورت صلاحدید و امکان دستورات لازم جهت اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بر دادنامه؍ رأی فوق الذکر مبذول فرمایید. " 

 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 1237-8؍12؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات سالهای 1390، 1392، 1393 و 1394 شورای اسلامی برازجان مبنی بر وضع عوارض برای کسری و حذف پارکینگ ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبات باطل شده از تاریخ تصویب صادر کرد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری