آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

9802806

شاکی:

آقای قاسم ابراهیمی

موضوع:

اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1354-17؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 دی 1398

شماره دادنامه:

2902

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2902

تاریخ دادنامه: 10؍10؍1398

شماره پرونده: 9802806

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1354-17؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: 1- با شکایت آقای قاسم ابراهیمی و به موجب رأی شماره 1354-17؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ ابطال شده بود.

 2- متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای مورخ 2؍5؍1398 ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 1354-17؍12؍1395 در کلاسه پرونده 95؍989 صادره از هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن (در اجرای فراز اول ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی)

 احتراماً با عنایت به اینکه درخواست ابطال مصوبه ذیل الذکر شورای اسلامی شهر مرند متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده 13 قانون بوده، لکن هیأت عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده و اقدام به صدور رأی شماره 1354-17؍12؍1395 آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر مرند (ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395) که دلالت بر تجویز اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ به عنوان عوارض محلی توسط شهرداری مرند کرده است. از آنجا که اینجانب به عنوان شاکی در کلاسه پرونده شماره 95؍989 مطروحه در هیأت عمومی آن مرجع بوده، بنابراین وفق مقررات ماده 13 از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق الذکر ( قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395) از زمان تصویب را دارم.

 شایان ذکر است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به آرای صادره قبلی دیوان از جمله رأی شماره 116-23؍2؍1392 هیأت عمومی، مصوبه شورای شهر مرند را در رأی شماره 1354-17؍12؍1395 ابطال نموده است که در رأی استنادی به شماره 116-23؍2؍1392 هیأت عمومی، حکم ابطال از تاریخ تصویب صادر شده است. لذا در اجرای فراز اول ماده 35 «آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری» تصویب نامه شماره 9000؍66758؍100-5؍11؍1393 ریاست قوه قضاییه و به منظور احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با بهره گیری از ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مستدعی است حکم شایسته نسبت به تسری ابطال مصوبه باطل شده ( قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 موضوع رأی شماره 1454-17؍12؍1395 از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام فرمایید. " 

 3- پـرونده در اجـرای فـراز دوم مـاده 35 آییـن نامـه اداره جـلسات هیأت عمومـی و هیأتهای تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 1354-17؍12؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از ماده 14 و ماده 21 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند از مصوبه سال 1395 ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست شاکی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبات ابطال شده از تاریخ تصویب صادر کرد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری