بهترین و مطمئن ترین راه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در سراسر کشور است

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2311

شاکی:

آقای اکبر مبینی خالدی

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 14 آبان 1398

شماره دادنامه:

2401

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2401

تاریخ دادنامه: 14؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍2311

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر مبینی خالدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 14 مصوب شورای دانشگاه اراک مورخ 22؍3؍1392 و تبصره 3 ماده 16 مصوب هیأت رئیسه دانشگاه اراک 8؍5؍1396

 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 14 مصوبه جلسه 22؍3؍1392 شورای دانشگاه اراک و تبصره 3 ماده 16 مصوبه جلسه 8؍5؍1396 هیأت رئیسه دانشگاه اراک را خواستار شده است.

 2- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره 15488؍97-11؍12؍1397 توضیح داده است که:

 " پیشینه تبصره 3 ماده 14 شیوه نامه اجرایی آیین نامه تدریس و حق التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک به تبصره 5 ماده 3 آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی با آخرین اصلاحات مصوب هیأت امناء (مصوب 26؍12؍1375 هیأت امنای وزارت فرهنگ و آموزش عالی) بر می گردد. لذا شیوه نامه های معترض عنه موافق با اسناد بالادستی مصوب هیأت امنای وازرتخانه می باشد و مغایرتی با اسناد بالادستی نداشته تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " 

 3- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقرره های مورد شکایت عیناً منطبق با تبصره 5 ماده 3 آیین نامه نحوه محاسبه واحدهای آموزشی به عنوان سند بالادستی می باشد، بنابراین از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری