اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍3688

شاکی:

آقای ابوطالب محمدی داخل و غیره با وکالت آقای محمدمهدی شفیعی

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

چهارشنبه 6 شهريور 1398

شماره دادنامه:

940

شماره دادنامه: 940

تاریخ دادنامه: 15؍5؍1398

شماره پرونده: 97؍3688

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوطالب محمدی داخل و غیره با وکالت آقای محمدمهدی شفیعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از آگهی تشخیص شماره 17400-18؍4؍1366 در محدوده و حریم بافت مسکونی و طرح هادی روستای مازوچال

 گردش کار: 1- آقای محمدمهدی شفیعی به وکالت از آقای ابوطالب محمدی داخل و غیره به موجب دادخواستی ابطال بخشی از آگهی تشخیص شماره 17400-18؍4؍1366 در محدوده و حریم بافت مسکونی و طرح هادی روستای مازوچال را خواستار شده است.

 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " آگهی تشخیص منابع ملی حوزه سرجنگلداری کل منطقه نوشهر

 با عنایت به دادنامه شماره 415-23؍9؍1364 شعبه 5 دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی اعلام شده شماره 2998؍د-41-27؍2؍1366 ریاست کل دیوان عدالت اداری مبنی بر تجدیدنظر در اجرای ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، مساحت 5680؍354 هکتار موضوع بند 8 از آگهی صادره شماره 14252-6؍6؍1357 قسمتی از مراتع مشجر و غیر مشجر مازوچال، مازیگاسر، شورزمین و کلب سرا واقع در حوزه جنگلداری مرزن آباد و کلاردشت را که محدود است از شمال: قسمتی از جنگل مازوچال، جنوب: قسمتی از مراتع مازیگاسر و شورزمین، مشرق: قسمتی از مراتع مازیگاسر و مازوچال، مغرب: قسمتی از مراتع شورزمین و کلب سرا به استثناء مقدار 5؍28092 مترمربع از مساحت فوق که مربوط به مستثنیات اشخاص می باشد جزء منابع ملی تشخیص و مشمول ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع اعلام می دارد. بدین وسیله به اطلاع اشخاص ذینفع می رساند، چنانچه به تشخیص محدوده فوق اعتراض دارند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی، مدارک و مستندات خود را جهت رسیدگی به (دبیرخانه سرجنگلداری کل منطقه نوشهر) تسلیم نموده و رسید دریافت دارند بدیهی است به اعتراضاتی که پس از انقضای مهلت مقرر و یا خارج از محدوده این آگهی برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مأمورین سرجنگلداری کل با توجه به اختیارات قانونی نسبت به اراضی مورد تجاوز و تصرف اقدام خواهند نمود ضمناً اعلام می دارد که مشخصات مربوط به محدوده آگهی و همچنین نقشه های مربوطه برای ملاحظه عموم در این سرجنگلداری موجود است.- سرجنگلداری کل منطقه نوشهر" 

 3- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

                                                                                            رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی از جمله صلاحیت های هیأت عمومی به شرح مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نمی باشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دیوان عدالت اداری ارسال می شود./ 

 

                                                                                          محمدکاظم بهرامی

                                                                          رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری