اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍3627

شاکی:

آقای سجاد مرتضوی

موضوع:

عدم اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1919-11؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رأی:

سه شنبه 18 تير 1398

شماره دادنامه:

754

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 754

تاریخ دادنامه: 18؍4؍1398

شماره پرونده: 97؍3627

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1919-11؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

 گردش کار: 1- با شکایت آقای سجاد مرتضوی و به موجب دادنامه شماره 1919-11؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه 1396 با عنوان امتیاز بومی بودن ابطال شده است.

 2- متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای مورخ 2؍11؍1397 ابطال مقرره مورد اعتراض را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رساند اینجانب سجاد مرتضوی به شماره پرونده 9609980905801190 و کلاسه پرونده 9601437 در خصوص دادنامه شماره 1919-11؍10؍1397 با توجه به اینکه موضوع شکایت و خواسته اینجانب ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه 1396 با عنوان امتیاز بومی بودن می باشد و عنایت و التفات به اینکه حقوق اینجانب در آزمون مزبور تضییع گردیده است ضمن قدردانی از حسن داوری قضات دیوان عدالت اداری بابت ابطال بند الف به شرح فوق، تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در رأی صادره دادنامه 1919 به حضور تقدیم می گردد." 

 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رأی شماره 1919-11؍10؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب آن موافقت نکرد./ 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری