اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

98؍503

شاکی:

شرکت ابر تجارت کاسپین

موضوع:

اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 437-10؍5؍1396 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

565

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 565

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 98؍503

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ابر تجارت کاسپین

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 437-10؍5؍1396 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

 گردش کار: 1- با شکایت شرکت ابر تجارت کاسپین و به موجب دادنامه شماره 437-10؍5؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17؍8؍1391 سازمان توسعه تجارت ایران ابطال شده است.

 2- متعاقباً شاکی به موجب لایحه شماره 26-437-96 مورخ 7؍17؍1396 ابطال بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17؍8؍1391 سازمان توسعه تجارت ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

 " ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 موضوع: درخواست اعمال ماده 13 نسبت به دادنامه شماره 437 هیأت عمومی

 سلام علیکم

 احتراماً با توجه به اینکه رأی شماره 437 -10؍5؍1396 کلاسه 94؍765 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته شرکت ابر تجارت کاسپین به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3104265-91 -17؍8؍1391 دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران و استرداد عوارض اخذ شده به گمرکات را نمودم که در این راستا صرفاً رأی بر ابطال صادر شده ولی در خصوص خواسته استرداد عوارض مأخوذه گمرکات رأی صادر نشده است. در این مورد استناد اینجانب به رأی اصلاحی شماره 1؍1134 و 1133-1؍8؍1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بالصراحه استناد شده از نظر کمیسیون مصوبه 109384ت36341ک-6؍9؍1385 کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات متضمن تضییع حقوق اشخاص «ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری» بوده و در رأی هیأت عمومی اتخاذ تصمیم در این قسمت مغفول مانده و ... لذا ضمن درخواست اعمال ماده 13 « ماده 20 سابق» نسبت به دادنامه صادره و تسریع در ابطال مصوبه از زمان تصویب رأی بر استرداد وجوده مأخوذه توسط گمرکات را با توجه به تضییع شدن حقوقم نیز خواستارم."

 3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیأت، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره 437-10؍5؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 2104265-91 مورخ 17؍8؍1391 سازمان توسعه تجارت ایران ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست شرکت ابر تجارت کاسپین و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال بخشنامه ابطال شده از تاریخ تصویب بخشنامه مذکور صادر کرد./ 

 

  مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری