اجرای صحیح قانون در همه جا به نفع همه * 37 سال تلاش جهادی برای تحقق عدالت اداری * 15 آذر سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری گرامی باد

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍2007

شاکی:

آقایان علی عبداللهی، رمضانعلی زرآبادی پور و نورعلی مومنی

موضوع:

عدم صلاحیت

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

509

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 509

تاریخ دادنامه: 21؍3؍1398

شماره پرونده: 97؍2007

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی عبداللهی، رمضانعلی زرآبادی پور و نورعلی مومنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین در مورخ 3؍7؍1387

 گردش کار: 1- شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین در مورخ 3؍7؍1387 را خواستار شده اند.

 2- متن صورتجلسه مورد اعتراض به شرح زیر است:

دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین کد شهر (1503013)

بند 12 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین مورخ 3؍7؍1387

16254-2؍8؍1387

فرم شماره یک

کد طرح: 005؍ش

شماره و تاریخ دعوتنامه: 14144-2؍7؍87

شماره نقشه طرح تفصیلی:

نام متقاضی: شهرداری قزوین

پلاک ثبتی:

شماره نامه شهرداری: 4805؍20؍2؍5؍ش-23؍3؍1387

شماره وارده سازمان:

موقعیت ملک و منطقه شهرداری:

 ناحیه کوثر

موضوع مورد درخواست: بررسی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح نقشه طرح تفصیلی ناحیه کوثر مطابق نقشه پیشنهادی

مساحت ملک بر اساس سند:

مساحت ملک پس از تعریض:

سطح جایگزین با همان کاربری:

کاربری موجود:

کاربری مصوب:

کاربری درخواستی:

تراکم مجاز:

سطح اشغال:

تعداد طبقات:

منطقه طرح تفصیلی:

حد نصاب تفکیک در منطقه:

تفکیک پیشنهادی:

نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود)

تقاضا مطرح و پس از بحث و بررسی با نقشه پیشنهادی که پیوست است موافقت گردید. همچنین در خصوص زمین با کاربری تجاری- خدماتی واقع در جنوب غربی تقاطع بلوار الغدیر، بلوار انقلاب اسلامی ( شمال شرق ناحیه کوثر) موارد زیر لحاظ گردد: 1- برابر هزار مترمربع (1000) کاربری فرهنگی در یکی از طبقات طراحی شود. 2- سطح مخزن موجود به عنوان فضای باز ساختمان در نظر گرفته شود در قسمت بالای آن احداث بنا صورت نپذیرد. 3- ضوابط احداث بنا (سطح اشغال و تراکم و سایر موارد) برابر ضوابط موجود طرح تفصیلی می باشد.

 

 

 3- رسیدگی به این درخواست به هیأت عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍3؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست و در خصوص ملک خاصی به تصویب رسیده است، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 مرتضی علی اشراقی

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری