اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت عمومی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97؍22

شاکی:

آقای ابراهیم حسینیان امجد

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 7 اسفند 1397

شماره دادنامه:

2102

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2102

تاریخ دادنامه: 7؍12؍1397

شماره پرونده: 97؍22

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای ابراهیم حسینیان امجد

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص درخواست اشخاص به خواسته مطالبه فوق العاده ویژه 20 درصد مدیریت بحران، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه 50 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9309980900006422 و 9409980957500729 با موضوع دادخواست های آقایان ابراهیم حسینیان امجد و احمد داروئی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته فوق العاده ویژه 20% مدیریت بحران به موجب دادنامه های شماره 9409970957501148-21؍5؍1394 و 9409970957503180-21؍10؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است، بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از دادنامه 9409970957503180-21؍10؍1394، شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955302913-25؍7؍1395 رأی مذکور را تأیید کرده است.

 دادنامه شماره 9409970957503180-21؍10؍1394 بدون تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است.

 ب: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900007954 با موضوع دادخواست آقای خانعلی شبان جدی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته درخواست فوق العاده ویژه 20% مدیریت بحران به موجب دادنامه شماره 9409970904100250-20؍2؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران «افرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده 19 این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند» نظر به اینکه تبصره مذکور بدون هرگونه قیدی به طور عام و مطلق تصریح نموده افرادی که به هر نحوی به کار گرفته می شوند و از طرفی تصریح داشته ( در طول مدت تصدی) که بیانگر کلیه افرادیست که در امور مدیریت بحران فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکور صرفاً بر اساس فعالیت و اشتغال در حوزه مدیریت می باشد و منوط به داشتن پست سازمانی نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956002506-19؍10؍1394 شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ج: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900007932 با موضوع دادخواست آقای محمدجواد خدادادی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته درخواست فوق العاده ویژه 20% مدیریت بحران به موجب دادنامه شماره 9409970957001448-10؍8؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران افرادی که به هر نحوی در امور مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده 19 این آیین نامه تشکیل می شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند. نظر به اینکه تبصره مذکور بدون هرگونه قیدی به طور عام و مطلق تصریح نموده افرادی که به هر نحوی به کار گرفته می شوند و از طرفی تصریح داشته (در طول مدت تصدی) که بیانگر کلیه افرادیست که در امور مدیریت بحران فعالیت می نمایند و با عنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکور صرفاً بر اساس فعالیت و اشتغال در حوزه مدیریت می باشد و منوط به داشتن پست سازمانی نگردیده است، بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رأی مذکور به موجب رأی شماره 9409970956301731-20؍10؍1394 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- مطابق ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی منحصراً بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در فصل دهم می باشد و طبق ماده 87 قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی است به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی با اجراء قانون مذکور از تاریخ 1؍1؍1388 لغو شده است. بر اساس ماده 127 قانون یاد شده، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386) از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چارچوب مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم تصریح قانونگذار است. با توجه به اینکه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31؍2؍1387 پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران علاوه بر فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره 3 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در آن مقرر شـده است: «افـرادی که بـه هر نحوی در امـر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده 19 این آیین نامه تشکیل می شود بـه کار گرفته می شوند، در طـول مـدت تصدی از فـوق العاده ویژه عـلاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد بـه تشخیص مقام مافوق برخوردار می شوند.» بـه دلیل مغایرت با قوانین پیش گفته و مستند به اصل 170 قانون اساسی، قابلیت استناد برای شعبه دیوان عدالت اداری را ندارد و از طرف دیگر حقوق و مزایای کارمندان قراردادی همان گونه که در رأی شماره 598 تا 601-28؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت ذکر شده است از شمول مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است و عوامل تشکیل دهنده حقوق آنان تابع قرارداد تنظیم شده در بدو خدمت با دستگاه اجرایی و مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی دولت و بخشنامه شماره 28965؍90؍200-13؍11؍1390 معاونت توسعه مـدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد و مطالبه هرگونه وجهی مازاد بـر آنچه در قـرارداد پیش بینی شده است، نظیر فوق العاده ویژه، مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین علی الاطلاق (چه در مورد کارمندان رسمی و چه در مورد کارمندان قراردادی) پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران منطبق با قانون نیست و آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایـر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.